Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

198 00  Praha 9

Mapa webu
A
A
A

Školní řád


Školní řád - celý v PDF

 

ŠKOLNÍ ŘÁD - VÝŇATEK

(uvedený v žákovské knížce)

 

Vyučování ve škole začíná v 8.00 hodin. Školní budova se otevírá v 6.30 hodin pro žáky navštěvující školní družinu, pro ostatní žáky v 7.40 hodin. Vstup do školy po 7.55 hodině je posuzován jako pozdní příchod.

 

Žák má právo

 • na vzdělání a školské služby dle školského zákona a školního vzdělávacího programu
 • na účast v akcích pořádaných školou
 • obrátit se s jakoukoliv záležitostí na ředitele školy i na pedagogy

 

Žák má povinnost

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, případně dalších pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem
 • dodržovat pravidla slušného chování a morálky
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků

 

Zákonný zástupce má právo

 • na seznámení se se Školním vzdělávacím programem
 • na poradenskou pomoc ze strany školy
 • kontaktovat příslušného pedagogického pracovníka
 • na informace o chování a o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

 

Zákonný zástupce má povinnost

 • pravidelně kontrolovat žákovskou knížku / elektronickou žákovskou knížku
 • zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, je-li k tomu vyzván
 • informovat školu o údajích, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka

 

 

Pravidla školní docházky

a omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování

 

Docházka žáka do školy a omlouvání žáků z vyučování se řídí § 22 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a tímto Školním řádem.

 

Žák má povinnost

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil

 

Zákonný zástupce má povinnost

 • zajisti řádnou docházku žáka do školy, neposílat do školy dítě nemocné, silně nachlazené, které by mohlo dále šířit infekci a nakazit další spolužáky
 • doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - osobně, písemně nebo telefonicky
 • bezprostředně s návratem do školy (1. den nástupu žáka po nepřítomnosti do školy) je zákonný zástupce povinnen omluvit núčast žáka ve vyučování s uvedením důvodu písemně na omluvném listu v žákovské knížce s vlastnoručním podpisem
 • oznámit předem známou absenci před jejím započetím; na záklaě písemné žádosti může uvolnit žáka na 1-2 dny třídní učitel, na 3 a více dnů ředitel školy

 

Škola může při řešení absence využít spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, které působí v rámci prevence rizikového chování. Vážné podezření na zanedbání školní docházky vzniká, jsou-li splněny alespoň dvě z následujících podmínek:

 • časté krátkodobé absence - více než 5 dnů v měsíci
 • nevěrohodnost podkladů omlouvajících nepřítomnost žáka (časté omlouvání nevolností, bolestmi hlavy, rodinnými důvody apod.)
 • celkouvý počet zameškaných hodin přesahuje 100 hodin za pololetí (1. stupeň) a 120 hodin za pololetí (2. stupeň)

 

Školní řád - celý v PDF

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.