Kotva
Žákovská knížka:

Aktuality
Přihlašování dětí do kroužků školní družiny
16.9.2019

Bližší informace  (Velikost: 196.7 kB)

Důležité upozornění !!!
10.9.2019

Provoz školní družiny končí každý den v 17:00 hod.

Vyučování 1.tříd 9.-13.9.2019
6.9.2019

V tomto týdnu výuka probíhá dle rozvrhu do 11:40h každý den.  

Informace školní družiny
3.9.2019

Volná místa ve školní družině pro žáky ze 4. tříd

Zájemci o školní družinu ze 4. tříd se mohou hlásit u vedoucí vychovatelky paní Löblové do 4. 9. 2019.

Organizace školního roku 2019/2020
30.8.2019

Organizace školního roku 2019/2020 (Velikost: 202.37 kB)

Konce vyučování v 1. školním týdnu
29.8.2019

Konce vyučování (Velikost: 169.86 kB)

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
29.8.2019

Definitivní seznamy k 29.8.2019 (Velikost: 72.98 kB)

Organizace 2. září 2019
28.8.2019

Zahájení školního roku (Velikost: 398.45 kB)

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny
26.8.2019

26. 8.    8:00 - 12:00

27. 8.    8:00 - 14:00

28. 8.    8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

29. 8.    8:00 - 14:00

30. 8.    8:00 - 12:00

Kalendář akcí
3. školní týden
V příštích dnech vaříme

.

IT podpora a email

ICT Podpora

ICT Metodik: podpora@zsvybiralova.cz


Jiří Švagr
ICT specialista: servis@zsvybiralova.cz
správa školní počítačové sítě


Pro učitele:
Přihlášení do emailu: http://webmail.zoner.com

Mapa webu
A
A
A

Školní řád


Školní řád - celý v PDF (Velikost: 180.96 kB)

 

ŠKOLNÍ ŘÁD - VÝŇATEK

(uvedený v žákovské knížce)

 

Vyučování ve škole začíná v 8.00 hodin. Školní budova se otevírá v 6.30 hodin pro žáky navštěvující školní družinu, pro ostatní žáky v 7.40 hodin. Vstup do školy po 7.55 hodině je posuzován jako pozdní příchod.

 

Žák má právo

 • na vzdělání a školské služby dle školského zákona a školního vzdělávacího programu
 • na účast v akcích pořádaných školou
 • obrátit se s jakoukoliv záležitostí na ředitele školy i na pedagogy

 

Žák má povinnost

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, případně dalších pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem
 • dodržovat pravidla slušného chování a morálky
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků

 

Zákonný zástupce má právo

 • na seznámení se se Školním vzdělávacím programem
 • na poradenskou pomoc ze strany školy
 • kontaktovat příslušného pedagogického pracovníka
 • na informace o chování a o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

 

Zákonný zástupce má povinnost

 • pravidelně kontrolovat žákovskou knížku / elektronickou žákovskou knížku
 • zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, je-li k tomu vyzván
 • informovat školu o údajích, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka

 

 

Pravidla školní docházky

a omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování

 

Docházka žáka do školy a omlouvání žáků z vyučování se řídí § 22 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a tímto Školním řádem.

 

Žák má povinnost

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil

 

Zákonný zástupce má povinnost

 • zajisti řádnou docházku žáka do školy, neposílat do školy dítě nemocné, silně nachlazené, které by mohlo dále šířit infekci a nakazit další spolužáky
 • doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - osobně, písemně nebo telefonicky
 • bezprostředně s návratem do školy (1. den nástupu žáka po nepřítomnosti do školy) je zákonný zástupce povinnen omluvit núčast žáka ve vyučování s uvedením důvodu písemně na omluvném listu v žákovské knížce s vlastnoručním podpisem
 • oznámit předem známou absenci před jejím započetím; na záklaě písemné žádosti může uvolnit žáka na 1-2 dny třídní učitel, na 3 a více dnů ředitel školy

 

Škola může při řešení absence využít spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, které působí v rámci prevence rizikového chování. Vážné podezření na zanedbání školní docházky vzniká, jsou-li splněny alespoň dvě z následujících podmínek:

 • časté krátkodobé absence - více než 5 dnů v měsíci
 • nevěrohodnost podkladů omlouvajících nepřítomnost žáka (časté omlouvání nevolností, bolestmi hlavy, rodinnými důvody apod.)
 • celkouvý počet zameškaných hodin přesahuje 100 hodin za pololetí (1. stupeň) a 120 hodin za pololetí (2. stupeň)

 

Školní řád - celý v PDF (Velikost: 180.96 kB)