Kotva
Nepřehlédněte
Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Nepřehlédněte


27. 7. 2020

Požadavky na pomůcky pro školní rok 2020/2021

 

                                         1. stupeň
                                         6. ročník

                                         7. ročník

                                         8. ročník

                                         9. ročník

 26. 6. 2020

Nevyzvednutá vysvědčení

budou vydávána v sekretariátu školy (boční vchod nad schody) v těchto dnech:

pondělí 29. 6. 2020 
úterý 30. 6. 2020
čtvrtek 2. 7. 2020 
pátek 3. 7. 2020 
úterý 7. 7. 2020
čtvrtek 9. 7. 2020
pátek 10. 7. 2020

vždy od 7.30 do 13 hodin.

Tel. sekretariát: 281 090 571

 19. 6. 2020

 

Informace ředitele školy

 

Dopis rodičům


Formulář Žádost o vrácení platby za školu v přírodě


19. 6. 2020

 

Informace k organizaci vydávání vysvědčení 26. 6. 2020 

 

Prosíme prostudujte si pokyny k průběhu předávání vysvědčení zde.

 


10. 6. 2020

 

Informace pro rodiče dětí přihlášených v druhém pololetí školního roku 2019/2020 do školní družiny

 

1. Zákonní zástupci za svoje děti zálohově zaplatili školné za školní družinu na období únor, březen, duben, květen a červen 2020 ve výši 1 000,- Kč.

2. Školné za únor a březen, tj. 400 Kč, bylo použito.

3. Zbývající částka 600,- Kč:

 

a) může být převedena jako záloha a zároveň rezervace místa pro dítě ve školní družině na období září, říjen a listopad pro školní rok 2020/2021.

Od 1. do 15. září proto zákonní zástupci doplatí pouze částku ve výši 400,- Kč za školní družinu (prosinec a leden).

 

b) Bude vrácena na účet zákonného zástupce.

(Postup: zákonný zástupce vyplní žádost o vrácení peněz, která je v příloze této zprávy, případně ke stažení na webu školy nebo k vyzvednutí v podatelně školy. Žádost je nutné doručit do školy do 25. 6.)

 

Zákonným zástupcům žáků současných 3. tříd bude záloha vrácena na základě vyplněné žádosti.Formulář Žádost o vrácení platby za školní družinu


29. 5. 2020

 

Vážení rodiče i Vy, kdož se o děti staráte,

 

od září 2020 předpokládáme posílení elektronické komunikace mezi školou a rodinou prostřednictvím programu Bakaláři. Dostanete možnost mít větší přehled o svých dětech, budete vidět, co se učí, kdy se učí, jaký mají úkol, budete znát známky, nebo vědět, zda děti došly do školy, atd.

 

Díky situaci, ve které se dnes všichni nacházíme, jsme si ale všimli, že se objevil v dosavadní komunikaci prostřednictvím tohoto programu klíčový problém, který ohrožuje Vaši informovanost. S Vaší pomocí, ho  musíme  odstranit.

 

1. Zjistili jsme, že někteří zákonní zástupci vstupují do Bakalářů přes přihlašovací údaje dětí, tím pádem se k nim ale nemohou dostat důležité informace pro rodiče, např. k organizaci výuky.

 

2. Ještě horší je, že někteří rodiče umožnili dětem přihlásit se přes přístup rodičovský. Dítě se pak může bez vědomí rodičů například omlouvat z výuky (aniž by neoprávněnost takové omluvy mohl zjistit vyučující), může sledovat komunikaci školy a rodičů, apod.

 

 

Zkontrolujte proto, prosím, zda Vaše přihlášení je v pozici rodiče, viz obrázek zde. Pokud přihlašovací údaje pro rodiče nemáte, napište do 5. 6. 2020 na jeden z následujících emailů jitka.bezdekovska@zsvybiralova.cz, msvoboda@zsvybiralova.cz žádost o vygenerování nového hesla.

 

Předem děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

 


29. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

 

Vážení zákonní zástupci,

 

od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020 budou mít možnost dostavit se v některé dny do školy i žáci 2. stupně.

 

Zde jsou pro Vás připraveny bližší informace k průběhu a podmínkám docházky do školy. Prosíme, seznamte se s nimi.

K přijetí dítěte k této upravené docházce je třeba vyplnit přihlášku a doručit ji do školy do úterý 2. 6. 2020.  Nejpozději v den nástupu je pak také třeba odevzdat originál čestného prohlášení.Ke stažení je k dispozici přihláška k docházce, formulář čestného prohlášení a celé znění aktualizovaného doporučení MŠMT.

Děkujeme za spolupráci.

 


21. 5. 2020

Výsledky zápisu žáků do přípravné třídy najdete zde.

 


20. 5. 2020

Upozornění

Bližší informace o organizaci výuky od 25. 5. 2020 budou zákonným zástupcům přihlášených dětí zaslány prostřednictvím Bakalářů do soboty 23. 5. 2020.

 


18. 5. 2020

Přihlašování dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021

 

a) žáci nově přijatí

 

Ve středu 27. 5. 2020 bude možné od 13:00 hod. do 17:00 hod přihlásit děti z budoucí přípravné třídy a děti z budoucích prvních tříd do školní družiny v kanceláři vedoucí školní družiny (boční vchod nad schodištěm).

 

Náhradní termín přihlášení je 17. 6. 2020 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

 

Termín si prosím rezervujte pomocí rezervačního systému.

 

 

b) žáci současné přípravné, 1. a 2. třídy

 

Zákonní zástupci  dětí  z přípravné třídy,  z  1. a 2.  tříd, kteří mají zájem o ŠD pro školní rok 2020/2021 vyplní přihlášku a vyplněnou pošlou emailem vedoucí  vychovatelce  paní Löblové ( druzina@zsvybiralova.cz) do 22.6.2020.

 

Variabilní číslo dítěte zůstává stejné z minulého školního roku.

 

Pokud rodiče neví VS svého dítěte, spojí se s vedoucí vychovatelkou p. Löblovou, která jim VS vyhledá.

 

 

c) Žáci z budoucích 4. tříd budou do ŠD přijímáni až na základě volné kapacity ŠD v září  2020.

 


 

15. 5. 2020

Výsledky zápisu žáků do 1. třídy najdete zde.

 


11. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

 

Vážení zákonní zástupci,

 

dokument MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 umožňuje skupinové vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020.

 

Zde jsou pro Vás připraveny informace k obnovení provozu školy od 25. 5. 2020. Prosíme, seznamte se s nimi.

Dále je pro Vás v nabídce Bakalářů Ankety připravena přihláška, kterou prosím vyplňte do 15. 5. do 12:00 hodin.

Přihlášku můžete také stáhnout zde a vyplněnou doručit do školy do 15. 5. do 12:00 hodin.

Ke stažení je k dispozici též formulář čestného prohlášení a celé znění doporučení MŠMT.

Děkujeme za spolupráci.

Za vedení školy Jitka Bezděkovská 

 


4. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků

 

Vážení zákonní zástupci,

 

dokument MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 umožňuje skupinové vzdělávání žáků 9. ročníků, připravujících se k přijímacím zkouškám.

Z dokumentu:

 

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 

a) V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

b) Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

c) Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.

d) Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

e) Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

f) Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

 

Dále platí:

 

a) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

b) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

 

Podmínky k přijetí ke skupinovému vzdělávání žáků 9. ročníků:

 

1. žák koná přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky,

2. do čtvrtka, 7. května, do 12:00 hod doručí do školy zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení.

 

Zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení je možné odevzdat denně  v podatelně školy (v době od 7:45 – 8:15 h), doručit emailem s elektronickým podpisem, doručit poštou nejpozději však do 7. 5., 12:00 hod.

 

Čestné prohlášení  je možné stáhnout z webu školy nebo si lze formulář osobně vyzvednout v podatelně školy (vrátnice C) denně v době od 7:45 – 8:15 hod.

 

Organizace přípravy a časový rozsah přípravy na přijímací zkoušky:

 

1. Dle zaslaných čestných prohlášení budou žáci rozděleni do skupin A, B, případně C.

2. Se zařazením do skupin a dalšími možnými pokyny budou přihlášení seznámeni prostřednictvím Bakalářů nebo jiným způsobem, nejpozději do 10. 5.

3. Časový rozsah výuky: Vždy v úterý a pátek od 8:00 h do 11:40 h (2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka).

 

 

Celý pokyn MŠMT

Čestné prohlášení  ke stažení

 


6. 4. 2020
Zápis do 1. třídy

 

Dne 7. 4. 2020 bude spuštěn elektronický zápis do 1. tříd, bližší informace zde

 


26. 3. 2020
Informace školní jídelny

Vážení rodiče strávníků,
žádáme vás o zrušení trvalých příkazů, neposílejte nové platby na účet školní jídelny. V případě nástupu na obědy můžete čerpat z nynějších přeplatků.26. 3. 2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy


Dne 25. 3. 2020 ve večerních hodinách schválil Senát ČR návrh zákona, který po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného. Ošetřovné náleží při uzavření základních škol i při péči o děti starší 10 let, a to až do dovršení 13 let věku.

I nadále platí, že vyplněný formulář si rodiče mohou vyzvednout v pracovní dny od 10 do 12 hodin v sekretariátu školy (boční vchod nad schody u poštovních schránek - prosím zvoňte).

Formulář netřeba doma vytisknout, obdržíte jej ve škole.

Potvrzení lze též poslat naskenované elektronicky, v tomto případě požádejte, prosím, na e-mailu sekretariat@zsvybiralova.cz


 Informace ředitele školy:

 

Dobrý den, maminky, tátové,

 

objevují se dotazy, museli jsme přijmout některá rozhodnutí. O podstatných Vás chci v krátkosti informovat:

 

1. Všechny školou plánované akce jsou v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, případně MŠMT zrušena. Tzn., že se ruší:

   a) Noc s Andersenem,

   b) individuální konzultace,

   c) termín zápisu do 1. tříd, 6. a 7. dubna 2020,

   d) třídní schůzky 15. dubna a následná schůzka vedení školy se zástupci rodičů, plánovaná na 22. dubna.

   e) Velmi pravděpodobně bude zrušen na květen naplánovaný Den otevřené školy.

 

2. Ve čtvrtek, 19. 3. jsme:

   a) zrušili všechny smlouvy na objednané školy v přírodě a dopravu.

   b) Školy v přírodě v letošním školním roce nebudou.

   c) Požádali jsme o vrácení zaplacených záloh.

   d) Peníze Vám začneme vyplácet v okamžiku, kdy nám budou vráceny zálohy a bude to organizačně možné.

 

3. Na základě rozhodnutí MŠMT měníme termín zápisu a jeho organizaci.

   a) Zápis proběhne v jednom dni, a to 21. dubna 2020.

   b) Čas: od 8:00 h do 18:00 h.

   c) Zápis proběhne bez přítomnosti dětí, pouze se zákonnými zástupci.

   d) Bude spuštěn nový reservační systém pro zákonné zástupce.

   e) Bližší podrobnosti k zápisu jsou na těchto stránkách v sekci: Pro rodiče.

 

Přeji hodně zdraví a štěstí.

 

                                                           Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel školy

 

 Informace ředitele školy:

 

Vážení rodiče,

 

v tomto okamžiku připravujeme vše potřebné k zahájení distančního vzdělávání dětí přes Bakaláře. Chtěli bychom tento způsob vyučování na dálku zahájit ještě dnes, nejpozději zítra.

 

Prosím, sledujte Bakaláře, budeme se snažit pracovat s dětmi především zadáváním úkolů. Děti budou mít možnost posílat vypracované materiály učitelům na služební email.

 

Služební emaily jsou na webu školy.

 

Dopředu se omlouváme za případné problémy z naší strany. Zkušenosti mi říkají, že se určitě něco objeví.

Na podobný způsob vyučování nebyli učitelé připravováni, s nastalou situací se ale musíme vyrovnat.  Někomu to půjde rychleji, jiný může mít problémy.

 

Pokud budete potřebovat informace, máte dotazy, využijte adresy a telefony z webu školy. Můžete využívat i vybrod@seznam.cz. Zde napsané jde na stůl výhradně řediteli školy.

 

Chci popřát všem pevné nervy.

 

                                                      Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel školy

 Vážení rodiče,

obracíte se na nás s dotazy ohledně žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení.
Podařilo se nám získat formulář žádosti, jenž Vám bude k dispozici v následujících dnech v sekretariátu školy v době od 10 do 12 hodin (boční vchod nad schody u poštovních schránek) - prosím zvoňte. 

Formulář žádosti ke staženíMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 

* osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
* osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě tohoto nařízení bude od zítřka do odvolání škola uzavřena.

 

Obědy jsou automaticky odhlášeny.

 

Celý text opatření MZ

 
Noc s Andersenem 2020

 

27. 3. 2020 proběhne na naší škole 4.ročník Noci s Andersenem. Tato akce je určena pro žáky 2., 3. a 4.tříd. Svoje dítě můžete zaregistrovat elektronicky (https://zsvybiralova.reservando.cz/) do 16.3. nebo do naplnění kapacity. Děti stráví noc ve škole, kde je čekají hry, společné čtení, filmové ukázky a výroba dárku na památku.

 

Po ukončení registrace přihlášek dostanete na vámi udanou e-mailovou adresu další informace včetně přihlášky.

 
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádáme o

součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí i pedagogů.

 

Pokud jste během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region (zasažené oblasti viz zejména https://www.mzv.cz/jnp/, http://www.mzcr.cz/, http://www.hygpraha.cz/), žádáme Vás o neprodlené oznámení této skutečnosti.

 

V případě, že jste pobývali ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy, byste měli kontaktovat ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se obrátit na epidemiologické centrum – kontakt:

 

Mgr. Romana Vanclová

Telefon: + 420 281 000 452

Mobilní telefon:+ 420 735 726 509 

Fax:+ 420 286 884 450

E-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz

 

Dále postupujte tak, jak Vám bude doporučeno. Pokud necháte své dítě v rámci karantény doma, pak bude samozřejmě omluveno.

 

                                                                                Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel školy

 

 


_____________________________________________________________________________________________________________________


JIŽ PROBĚHLO:

 

 

Ve středu 4. března odpadá kroužek sborového zpěvu.Lyžařský kurz

 

Děti dorazily v pořádku do Rejdic.

 


Děkujeme všem rodičům, žákům a zaměstnancům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření Mapa školy. V tuto chvíli jsou dotazníky odevzdány ke zpracování společnosti SCIO.

 


Organizační opatření od 1. února 2020:

Pracovní poměr ukončila k 31. lednu 2020 Mgr. Iveta Řezníčková, která působila ve funkci zástupkyně ředitele školy.

V souvislosti s výše uvedeným dochází vedle jmenování nové zástupkyně ředitele také ke změně rozvrhů a někdy i vyučujících v mnoha třídách, za možné komplikace se omlouváme.

 

Hlavní změny:

 

Na místo zástupce ředitele školy je od 1. února 2020 jmenována Mgr. Hana Kauzálová, která se bude věnovat hlavně prvnímu stupni.

 

Funkci třídní učitelky ve 4. A bude proto vykonávat Mgr. Jana Křížová, která tak musí být uvolněna z výuky některých angličtin na druhém stupni.

 

Na její místo se nám podařilo zajistit novou učitelku, paní Michaelu Poláčkovou, která bude učit hlavně angličtinu a hudební výchovu.

Mgr. Jaroslav Šupka
ředitel

 

 

 

Dotazníkové šetření Mapa školy

 

Milí žáci/učitelé/rodiče/zaměstnanci.

 

Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte říct vy, kteří jste do chodu školy zapojení. Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám předkládáme, a prosíme o jeho vyplnění. Důležité jsou pro nás i vaše třeba i nepříjemné připomínky, nad kterými se tak můžeme zamyslet.

 

Bližší informace k vyplnění dotazníku obdržíte během tohoto týdne.

 

O výsledcích vás budeme informovat. 

 

V případě dotazů jsme vám k dispozici. Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc.

                                                                       Za vedení školy Mgr. Jitka Bezděkovská

 

 

Den otevřených dveří

 

Dne 12. 2. 2020 v době mezi 10. a 17. hodinou jste srdečně zváni k prohlídce školy, na které vás provedou naši žáci. Ti také sestavili prezentace s informacemi o škole. Vaše dotazy jsou připraveni zodpovědět vyučující i vedení školy.

Ve středu 12. 2. 2020 odpadá kroužek sborového zpěvu.

Ve středu 29. 1. 2020 se uskuteční od 17:00 hodin mimořádná třídní schůzka

třídy 4. A.

 

 

 

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 probíhá výuka podle platných rozvrhů. V tento den děti dostanou svá vysvědčení.

Následují den, v pátek 31. 1. 2020, jsou jednodenní pololetní prázdniny.

 

 

 

Ve středu 22. 1. 2020 odpadá kroužek sborového zpěvu.

 

 

 

Individuální konzultace

 

Ve středu 8. 1. 2020 proběhnou pravidelné individuální konzultace. Vyučující budou připraveni ve svých kabinetech, nebo učebnách mezi 15. a 18. hodinou.

 

 

V pondělí 2. 12. 2019 se z důvodu nemoci nekonají konzultační hodiny výchovného poradce.Vánoční jarmark

 

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 mezi 16. a 19. hodinou jste srdečně zváni na 1. vánoční jarmark ZŠ Vybíralova. (Pozvánka)


Na středu 27. 11. 2019 je plánována schůzka vedení školy se zástupci tříd ve sdružení rodičů. Začátek setkání je v 17:00 ve sborovně.

 


Třídní schůzky:

 

Ve středu 20. 11. 2019 proběhnou pravidelné třídní schůzky.

Pro třídy 1. stupně začínají v 17:00 hodin.

Pro třídy 2. stupně začínají v 18:00 hodin.


Ve středu 20. 11. 2019 odpadá kroužek sborového zpěvu.Informace ředitele školy:

 

Ve středu, 6. listopadu  2019,  bude v ZŠ Vybíralova  probíhat vyučování dle pravidelného rozvrhu žáků.

 

                                                                                                           Mgr. Jaroslav Šupka


Individuální konzultace:

 

Ve středu 6. 11. 2019 proběhnou pravidelné individuální konzultace. Většina vyučujících bude připravena ve svých kabinetech, nebo učebnách mezi 15. a 18. hodinou.

Vyučující, kteří se zúčastní odbory vyhlášené stávky, budou o své nepřítomnosti ve škole informovat zákonné zástupce hlavně prostřednictvím ŽK, případně programu Bakalář.

 

Výchovný poradce nebude v tento den přítomný. Pokud s ním potřebujete komunikovat, využijte jeho konzultačních hodin vždy v pondělí, od 15:20 do 16:45 hod, případně se dohodněte na tel.: 737 214 822.

 

 

 

Ve středu 6. 11. 2019 odpadá kroužek sborového zpěvu.

 

 

 

Florbalový turnaj chlapců 6. a 7. ročníků - úterý 5. 11. 2019
Sraz před školou je v 7.00 hodin.

 

 


Ředitelské dny 31. 10. – 1. 11. 2019 (V těchto dnech není školní vyučování.)

 

Informace školní družiny: ředitelské dny

1. Školní družina bude ve dnech ředitelského volna, tj. 31. října a 1. listopadu 2019 otevřena. 

2. Příchod do ŠD 7.00 do 7.15 hodin, provoz školní družiny je ukončen nejpozději v 15.00 hodin.

3. Upozorňujeme rodiče na nutnost odevzdat vyplněnou přihlášku!

4. Bez této přihlášky nemusí být z kapacitních důvodů dítě do školní družiny přijato. 

 

Zákonní zástupci, kteří přihlásili své děti do školní družiny ve dnech ředitelského volna, si mohou vyzvednout závaznou přihlášku dítěte, která je k dispozici na vrátnici A, případně je ke stažení na web stránkách školy.

Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat vedoucí ŠD nejpozději do středy 23. 10. 2019.

 

Bez této přihlášky nebude dítě ve dnech ředitelského přijato do ŠD.

Přihláška dětí do školní družiny
Směrnice školní družiny - ředitelský den