Kotva
Mapa webu
A
A
A

Charakteristika školy


 

Úplnost a velikost školy

Základní škola ve Vybíralově ulici je velkou školou sídlištního typu. Do provozu byla uvedena ve školním roce 1993/1994. Je úplnou základní školou a v současné době poskytuje základní vzdělání přibližně 650 žákům v 1. až 9. postupném ročníku.

Výuka probíhá na 1. stupni v 19 třídách (4 třídy 1. ročníku, 4 třídy 2. ročníku, 4 třídy 3. ročníku, 3 třídy 4. ročníku a 4 třídy v 5. ročníku). 2. stupeň má 3 paralelní třídy v 6., 7. a 8. ročníku. V 9. ročníku jsou dvě paralelní třídy. Příprava na školní prostředí pro 15 dětí s odkladem povinné školní docházky probíhá v přípravné třídě. Pracuje se zde individuálně nebo ve skupinkách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám zařazených dětí.
      

Škola nemá žádnou speciální profilaci.

Umístění školy

Škola je situována uprostřed starší zástavby sídliště Černý Most II. Dopravní dostupnost konečné stanice metra B umožňuje žákům dojíždění z blízkého okolí.

Materiální, prostorové, technické a ostatní podmínky školy

Školu tvoří 5 vzájemně propojených pavilonů se dvěma vrátnicemi (zvláštní vchod i šatny pro žáky prvního a druhého stupně). V současné době je provoz školy zajišťován ve čtyřech pavilonech se dvěma samostatnými vrátnicemi.

Učebny prvého stupně a přípravné třídy jsou umístěny v prvním patře pavilonu A, v pavilonu C, dvě 5. třídy se nacházejí ve 3. patře pavilonu D, jedna ve 2. patře pavilonu D. V pavilonu D a v přízemí pavilonu C se nachází třídy a pracovny druhého stupně, pavilon E zahrnuje tělovýchovný areál se třemi tělocvičnami a posilovnou pro veřejnost.

V jeho přízemí jsou dvě školní jídelny s centrální výdejnou. Součástí školy je také venkovní komplex sportovišť převážně s umělým povrchem, školní zahrada se třemi skleníky a domkem na nářadí a také atrium s odpočinkovou zónou. Prostor pavilonu B využívá již několik let jako své odloučené pracoviště Gymnázium Chodovická.

Školní družina má svých pět oddělení v přízemí pavilonu D, jednu třídu v pavilonu A a tři oddělení v pavilonu C. Pro svých devět oddělení využívá šest heren vybavených moderním barevným nábytkem, audiovizuální technikou včetně videokamer pro předávání dětí rodičům. Všechna oddělení jsou každoročně nově vybavována potřebnými pomůckami a novými hračkami. Školní družina zajišťuje provoz do 17 hodin.

Třídy i odborné pracovny jsou v současné době již zrekonstruovány, zmodernizovány, vybaveny novým nábytkem, audiovizuální technikou a širokým spektrem rozličných názorných pomůcek i specializovaných předmětů.
     
Škola má vlastní kinosál, keramickou dílnu i cvičnou školní kuchyňku. Ve školní knihovně je pro žáky a pedagogy k dispozici pro výuku i domácí četbu více než 7000 knih.

Mezi priority školy patří zejména zvyšování ICT gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků, proto se v posledních letech velmi věnujeme průběžnému dovybavování školy další výpočetní technikou. V současné době lze realizovat výuku celkem ve dvou počítačových pracovnách. Počítače ve všech počítačových pracovnách jsou pravidelně inovovány, včetně aktualizací softwaru i stávajících počítačových programů v celé školní síti, rychlé připojení k internetu je samozřejmostí.
     
Naprostá většina pedagogů má pro svoji práci i pro výuku k dispozici vlastní notebook a do školní sítě jsou každoročně instalovány nové výukové programy. Kmenové učebny prvého stupně a většina tříd druhého stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Pro svoji práci mohou zaměstnanci školy dále využít i digitální fotoaparát, několik kopírek, scannery a laserové tiskárny.

Většina umýváren, záchodů, chodeb i školní jídelna již prošly rekonstrukcí, probíhá průběžné dovybavování tříd a pracoven interaktivními technologiemi.

K propagaci školy a zajištění informovanosti žáků, pedagogů a rodičů přispívají z velké části zejména průběžně aktualizované webové stránky školy. O zajímavých akcích školy informujeme zveřejňováním článků v časopisu Čtrnáctka.

Elektronická komunikace se školou je zajištěna e-mailovými adresami vedení školy a všech vyučujících.

Pro předávání informací o klasifikaci žáků slouží kromě klasických způsobů i internetová žákovská knížka. Správu ICT i nadále škola zajišťuje vlastními silami.
 


Spolupráce se školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi

Školská rada byla zřízena k 7.2.2006. Má 6 členů, z toho 2 z řad pedagogických pracovníků. Schází se každé čtvrtletí a úzce spolupracuje s vedením i zřizovatelem školy.

Základní škola organizuje několikrát ročně třídní schůzky. Další formou osvědčené komunikace a spolupráce s rodiči jsou pravidelné měsíční konzultační hodiny a internetová žákovská knížka. Pro zjišťování názorů rodičů slouží každým rokem rozličná forma anket a dotazníků. Neustále aktualizované webové stránky školy přispívají k informovanosti i komunikaci s rodiči.

Škola pořádá každoročně dny otevřených dveří, na návštěvu jsou zváni rodiče, veřejnost i žáci okolních škol.

Vedení ZŠ, výchovný poradce i třídní učitelé úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, při volbě povolání žáků 9. ročníků s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 9, s odborem sociálních věcí Prahy 14, s městskou i státní policií.

Se svým zřizovatelem se vedení ZŠ setkává na pravidelných měsíčních schůzkách ředitelů škol. Vzájemnou informovanost pomáhá udržovat i místní měsíčník Čtrnáctka a propojení prostřednictvím internetové sítě (e-mail, webové stránky).

Řadu různých výchovně vzdělávacích i volnočasových akcí organizuje škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, městskou částí Praha 14, ostatními školami obvodu a dalšími podnikatelskými subjekty. 


CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Zaměření školy

     Škola má svá určitá specifika a klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání a tím se odlišuje od ostatních škol v nejbližším regionu. Na základě provedené analýzy podmínek školy, možností a potřeb žáků a také požadavků rodičů bylo možno v zaměření školy stanovit čtyři vzdělávací priority:

1) Poskytovat kvalitní vzdělávání zaměřené na "aktivní dovednosti" žáků.
2) Vytvářet podmínky pro nadané a talentované žáky i pro žáky s různým druhem postižení. 
3) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků
    - v mateřském jazyce
    - v cizích jazycích
    - v informačních a komunikačních technologiích
    - v sociálních vztazích 

     Výuka podle školního vzdělávacího programu byla zahájena ve školním roce 2007/2008. Podle našeho vzdělávacího programu probíhá výuka již ve všech třídách prvého i druhého stupně.
     Škola nemá vyhraněnou profilaci, školní vzdělávací program vychází ze vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2. Jeho cílem je poskytnout dětem ucelené základní vzdělání, umožnit bezproblémové začlenění nově příchozích žáků (často cizinců) a nabídnout maximum možností ve všech vzdělávacích oblastech.
     Žáci mají příležitost po celou dobu devítileté docházky rozvíjet své zájmy, vyzkoušet celou řadu aktivit a pracovat dle svých možností a schopností. Stávající školní vzdělávací program je maximálně přizpůsoben vzdělávacím potřebám našich žáků, je každoročně doplňován a inovován podle požadavků a potřeb žáků i rodičů.

Priority školního vzdělávacího programu: 

1. Rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích

     Všichni žáci devátého ročníku mají do výuky zařazenou hodinu cvičení z anglického jazyka a žáci šestých a sedmých ročníků mají posílenu výuku anglického jazyka o jednu vyučovací hodinu. V prvních a druhých ročnících i v přípravných třídách je realizována výuka jedné hodiny anglického jazyka týdně. Jako jeden z volitelných předmětů je vyučována od sedmého do devátého ročníku konverzace v anglickém jazyce (jedna hodina týdně).
     Jako druhý cizí jazyk je žákům v osmém ročníku nabídnut německý jazyk nebo ruský jazyk (tři hodiny týdně).

2. Rozvoj aktivních dovedností žáků v informačních a komunikačních technologiích

     V pátém a šestém ročníku je v souladu se školním vzdělávacím programem vyučován předmět základy informatiky (jedna hodina týdně). Zájemci o výpočetní techniku mohou navštěvovat informatiku jako volitelný předmět pro sedmý až devátý ročník (jedna hodina týdně).

3. Rozvoj pohybových dovedností žáků

     Pro výuku tělesné výchovy, v rámci povinných hodin i volitelných předmětů, má škola nadstandardní podmínky díky rozsáhlému vnitřnímu i venkovnímu tělovýchovnému areálu.
     Florbal, fotbal, plavání a bezkontaktní ragby patří mezi nejpreferovanější sporty, které jsou zahrnuty i do školního vzdělávacího programu. Všichni žáci mohou rozvíjet své pohybové dovednosti při hodinách tělesné výchovy i ve volitelném předmětu sportovní hry (od sedmého ročníku). Pro žáky druhých ročníků je organizován plavecký výcvik a pro žáky sedmých ročníků lyžařský výcvikový kurz. Potřebný rozvoj pohybových schopností našich žáků je podpořen také pobyty na školách v přírodě a realizací četných sportovních soutěží, kterých se naši žáci v průběhu celého školního roku aktivně účastní. 

4. Program pro žáky se specifickými poruchami učení, žáky znevýhodněné a cizince

     Pro budoucí bezproblémové začlenění dětí do první třídy na škole slouží přípravná třída pro předškolní výchovu.

     V rámci výuky českého jazyka je v šestých a sedmých třídách realizován program pro žáky se specifickými poruchami učení a také pro žáky nadané. Součástí péče o integrované nebo znevýhodněné žáky je úzká a individuální spolupráce s výchovným poradcem, psychology a speciálními pedagogy.
     Pro lepší vřazení cizinců do prostředí školy celoročně na prvním i druhém stupni v odpoledních hodinách probíhá výuka českého jazyka pro žáky - cizince (prostředky na zabezpečení výuky jsou čerpány formou grantu z ESF). Veškerá péče žákům - cizincům je poskytována v rámci programu realizovaného vyškolenými pedagogy školy.