Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

198 00  Praha 9

Žákovská knížka:

Pracovní email

Odkaz na pracovní email

https://webmail.zoner.com/

Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád družiny

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964/8 (v platnosti od 1. 9. 2019)

 1. I. Obecně

 

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

 

 1. Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
 2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
 3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
 4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

 

 

 1. II. Práva žáků

 

1. na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou,

2. na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,

3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

4. žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

5. na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,

6. na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,

7. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,

8. být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

 

III.  Žáci jsou povinni

 

1. dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

2. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny,

3. dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,

4. své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

5. zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,

6. chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou,

7. zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,

8. přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,

9. během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou.

10. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neodpovídá. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí.

11. Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají žáci podepsané.

 

 

 1. IV. Chování žáka

 

1. Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího.

2. Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

 

 

 1. V. Žáci nesmějí:

 

1. nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách,

2. nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,

3. pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby,

4. před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD,

5. používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

6. V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny  nebo na akci pořádanou školní družinou  pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

7. Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 

 

 1. VI. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 

1. Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně.

2. Místnost školní družiny i své místo udržují v čistotě a pořádku.

3. Majetek školní družiny chrání před poškozením.

4. Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.

5. V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

 

 

VII.  Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 

1. O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií, která budou zveřejňována na webových stránkách školy v sekci Školní družina a na vchodových dveřích do školy. Přednostně jsou přijímáni žáci z přípravných tříd a následně 1., 2., 3. třída. Žáci 4. tříd jsou přijímáni v případě volné kapacity.

2. Kritéria přijetí:

   a) Dítě je žákem školy.

   b) Kapacita školní družiny přijetí umožňuje.

   c) V případě, že zájem o zařazení do ŠD je větší než kapacita umožňuje, bude o přijetí žáků rozhodnuto losováním.

3. Podmínkou pro přijetí žákyně/žáka do školní družiny je odevzdání vyplněné přihlášky zákonnými zástupci do 20. června daného kalendářního roku.

4. Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině.

5. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze po předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

   a)Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

   b)Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.

   c)Ze školní družiny mohou žáci odcházet dle zápisových lístků kdykoliv s výjimkou času 13:45 h – 15:00 h, kdy mohou být děti mimo budovu.

6. Při vyzvedávání dětí ze ŠD se zákonní zástupci kontaktují s vychovatelkou pomocí videotelefonu, případně prostřednictvím šatnářky a příchod svého dítěte očekávají na vyhrazeném místě u šaten v budově školy.

7. Žáci, kteří odcházejí s doprovodem, dostávají od vychovatelky červenou kartičku a tu musejí odevzdat v šatně. Paní šatnářka je z budovy pustí pouze při převzetí zákonnými nebo pověřenými zástupci.

8. Žáci, kteří odcházejí samostatně, dostávají od vychovatelky zelenou kartičku a tu musejí odevzdat v šatně. Paní šatnářka je z budovy pustí.

9. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.

10. Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že posílají do kolektivu zdravotně způsobilého žáka (tzn. žák např. nemá vši, nedobírá léky, ...). Pokud má žák zdravotní omezení apod., je povinností ZZ informovat vychovatelku a doložit zprávou od lékaře, ve které je jasně formulováno, jak má škola postupovat v případě tohoto zdravotního omezení.

Pokud bude mít žák zdravotní omezení, nebo v případě, že jeho zdravotní způsobilost bude zásadně omezovat chod ŠD a ŠD nebude mít písemnou informaci od lékaře, bude žák ze školní družiny vyloučen.

11. Ve dnech ředitelského volna bude školní družina otevřena:

   a) Zákonní zástupci dostanou lístek se zájmem o ŠD ve dnech ředitelského volna, který vyplní a vrátí zpět do ŠD.

   b) V případě zájmu vyplní závazně formulář (umístěný na webu v sekci formuláře nebo je k vyzvednutí ve vrátnici A školy).

   c) Vyplněný a podepsaný formulář doručí zákonní zástupci nejpozději 10 dnů přede dnem ředitelského volna vedoucí školní družiny.

   d) V případě zájmu nejméně 15 zákonných zástupců o zařazení dítěte do školní družiny bude toto zařízení otevřeno.

   e) Informace o otevření ŠD bude na webu a na nástěnce u vchodu do školy C (u schodiště) a u vchodu do školy A (z atria) 5 dnů přede dnem ředitelského volna.

   f) Budova bude otevřena ráno v době od 7:00 do 7:15 h. V tomto čase budou vychovatelky přebírat děti od zákonných zástupců.

   g) Otevřen bude boční vstup D u parkoviště aut za závorou v areálu školy, mezi jídelnou a školou.

   h) Během dopoledne od 9:00 do 12:00 h. nemohou z provozních důvodů zákonní zástupci své děti ze ŠD vyzvedávat.

   i) Vyzvedávání dětí je možné od 12:00 do 15:00 h, a to dle přihlášky.

   j) Telefonní číslo do školní družiny, na které je nutno zavolat v případě vyzvednutí dítěte doprovodem, je 281 090 586. Toto číslo bude i na vstupních dveřích do ŠD v době ředitelského volna. Paní vychovatelka dítě přivede k bočnímu vchodu D do školy.

   k) V těchto dnech je mimo provoz školní kuchyně, děti musí mít svačiny a pití na celý den.

   l)Provoz ŠD bude ukončen v 15:00 h.

12. Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 200 Kč měsíčně.

13. Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí školní družiny:

   a) emailem,

   b) telefonicky,

   c) osobně v době mimo dobu její přímé výchovné práce.

14. V případě nesouhlasu s rozhodnutím vedoucí školní družiny, mají zákonní zástupci právo obrátit se na ředitele školy.

15. S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

 

VIII.  Provoz školní družiny

 

1. Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. ročníku.

2. Provoz je zahájen 6:30 h – 7:15 h ranní družinou.

3. Do ranní družiny přicházejí žáci do 7:15 h vchodem u šaten 1. stupně. Následně je vstup uzamčen a šatnářka plní jiné úkoly (kopírování, ...).

4. 10:00 – 10:45 h vychovatelky školní družiny zajišťují relaxační přestávky pro děti z prvních tříd.

5. 11:30 – 13:30 h ukončení dopoledního vyučování.

6. Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD s lístkem obsahujícím počet přítomných a jména nepřítomných žáků.

7. Činnost vychovatelky a dětí:

   a) Nepřítomnost žáka zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Docházka přihlášených žáků je povinná.

   b) oběd,

   c) hygiena,

   d) relaxační činnosti.

8. 13:45 – 15:00 h

   a) rekreační a zájmové činnosti,

   b) pobyt venku, vycházka,

   c) hygiena.

9. 15:00 – 17:00 h

   a) didaktické hry,

   b) kroužky,

   c) individuální odpočinkové činnosti,

   d) odchody žáků.

10. Provoz školní družiny je ukončen v 17:00 h.

Ve výjimečných případech je školní družina otevřena v době od 17:00 do 18:00 h a to pouze pokud dojde:

   a) k havárii, k problémům dopravním, nebo výjimečným, mimořádným pracovním či rodinným problémům apod.

   b) Zákonný zástupce je povinný daný den se telefonicky spojit s vedoucí školní družiny na telefonním čísle 737214821 a včas informovat o nastalé skutečnosti.

   c) Vedoucí školní družiny včas zajistí mimořádný dozor nad omluveným žákem.

11. Školní družina po 17:00 h je určena pro nenadálé zdržení a neočekávané případy.

12. V případě, že je dítě, rozhodnutím ředitele školy, do školní družiny přijato, je jeho docházka povinná.

13. Denně je vedena docházka, s přehledem přítomných žáků a časem jejich odchodu.

14. Mimořádný odchod ze školní družiny je možný na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis zákonných zástupců.

15. Mimořádné odchody jsou také zapsány a je vyznačena hodina odchodu. Žádosti vychovatelka zakládá.

16. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do  počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění ).

17. Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení.

 

 

 1. IX. Platba za školní družinu

 

1. Platby za školní družinu probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem.

2. Měsíční částka je 200 Kč. Platba za příslušný školní rok je hrazena ve dvou splátkách:

   a) za září – leden 1 000 Kč

   b) za únor – červen 1 000 Kč

3. Platby jsou zasílány na účet č. 19-3960950277/0100. Variabilní symbol je každému žákovi přidělen na začátku docházky do ŠD.

4. Platba musí být doručena na účet školy do:

   a) 15. září daného školního roku za 1. pololetí a

   b) do 31. ledna daného školního roku za 2. pololetí.

5. V případě, že dítě nebude v měsíci přítomno ve školní družině z důvodu:

   a) dlouhodobé nemoci,

   b) pobytu v lázních,

   c) rodina se odstěhuje, apod., bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.

 

 

 1. X. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud

 

1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

4. O výjimku v úplatě za školní družinu může zákonný zástupce písemně požádat ředitele školy prostřednictvím vedoucí školní družiny.

 

 

 1. XI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkovi školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

2. V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

3. Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků.

4. Veškeré aktivity ŠD jsou omezeny na areál ZŠ, Praha 9 – Černý Most, 964/8.

5. Pokud dítě zůstane v ŠD po 17:00 h, je povinností ZZ informovat vedoucí školní družiny o zdržení.

6. Pokud dítě zůstane v ŠD po 18:00 h a ZZ nepodá žádnou informaci o svém zdržení, vychovatelka

   a) Zavolá ZZ.

   b) V případě domluvy se ZZ, vychovatelka počká s dítětem ve škole.

   c) V případě, že vychovatelka nesežene ZZ, podá o situaci zprávu na Policii ČR a pracovníkům OSPOD, kteří zajistí péči o dítě.

7. Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

8. Pitný režim pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině je zajištěn.

9. Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

 

 

XII.  Dokumentace

 

 • Zápisový lístek (ZL) – přihláška do školní družiny
 • Informace pro rodiče
 • Plán týdne
 • Přehled výchovně vzdělávací práce
 • Družinový notýsek
 • ŠVP
 • Kniha úrazů (společná se ZŠ)
 • Deníky kroužků
 • Výroční zpráva ŠD
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.