Kotva
Žákovská knížka:

Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád družiny


Základní škola Vybíralova 964/8, Praha 9 – Černý Most II.

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Vnitřní řád ŠD je vydán v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání. Rozvrh činností, počet, naplněnost oddělení a pravidla denního provozu ŠD schvaluje ředitel školy. ŠD je vzdělávací instituce a poskytuje žákům zájmové vzdělávání. Je odlišná od školního vyučování a má svá specifika. Jejím posláním je zabezpečení odpočinku, rekreační a zájmová činnost žáků, střídání spontánních a organizovaných činností uskutečňovaných s výchovným záměrem pedagogů, s ohledem na potřeby a zájmy dětí a jejich věkové a individuální odlišnosti. Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně ZŠ. Je v provozu od prvního dne nového školního roku a funguje celý školní rok, pouze v období prázdnin je provoz přerušen.

 

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Práva žáků vycházejí s Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní republikou dne 7. 1. 1991. Úmluva o právech dítěte je založena na 4 základních principech:
Právo na přežití – zaručuje zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
Právo na rozvoj – umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
Právo na ochranu – chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
Právo na účast – dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

 

 

1. Práva žáků

 1. Účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových
  a tematických akcí zajišťovaných ŠD.
 2. Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování psychohygienických podmínek.
 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce a řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
 4. Na odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku. Odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 5. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí.
 6. Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí.
 7. Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

2. Žáci jsou povinni

 1. Řádně docházet do družiny a při všech činnostech – vycházka, ve ŠJ, při přesunech na chodbách, při odchodech na WC vždy respektovat pokyny vychovatelky.
 2. Dodržovat Vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Vnitřním řádem ŠD, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
 4. Své chování a jednání ve ŠD a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovaly důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do kontaktu.
 5. Pokud zjistí ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně nahlásí vychovatelce ŠD v ten den, kdy ke ztrátě nebo poškození došlo.
 6. Chodit do ŠD podle ZL a účastnit se činností organizovaných ŠD. Nepřítomnost žáka na akci předem řádně omluvit.
 7. Zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat a mít v pořádku a čistotě své místo, chránit majetek před poškozením.
 8. Přezouvat se a udržovat přezůvky ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.
 9. Během pobytu venku a vycházky mají žáci své oblečení a aktovky ve ŠD. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při příchodu i odchodu se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení (tepláky, kšiltovky…) mají žáci podepsané.
  Žák je povinen chovat se ve ŠD tak, aby neohrožoval spolužáky ani vychovatelku. Při závažném a opakovaném porušování Vnitřního řádu může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

 

3. Žáci nesmějí

 1. Nosit do ŠD cenné věci.
 2. Nosit předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob.
 3. Pořizovat nahrávky (video, audio, foto), bez svolení nahrávané osoby.
 4. Z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD.
 5. Používat mezi s sebou a vůči dospělým osobách hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí.
  Hrubé, slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či pracovníkům školy, se vždy považují za porušení Vnitřního řádu a proto může být žák ze ŠD vyloučen.
 6. V prostorách ŠD a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí používat alkoholické nápoje, kouřit a užívat omamné a psychotropní látky.
  Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením Vnitřního řádu a může skončit vyloučením žáka ze ŠD.
 7. Jestliže žák hrubým způsobem porušuje Vnitřní řád ŠD nebo nebude zaplacen příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 

II. Práva a povinnosti ZZ žáka a pravidla o vzájemných vztazích ZZ žáků s pedagogickými pracovníky

ZZ jsou povinni seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a respektovat ho.

 1. Přihlašování a odhlašování žáka ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí ZZ žáka.
  O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií (přednostně jsou přijímáni žáci z přípravných tříd a následně 1., 2., 3., 4. třída). Místo ve ŠD mají ZZ po vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku za ŠD. Přihláška i doklad o zaplacení se musí odevzdat ve dvou termínech:
     Pololetí do 31. 1. příslušného kalendářního roku
     Pololetí do 30. 6. příslušného kalendářního roku
  Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně v termínu neodevzdal vyplněnou přihlášku a doklad o zaplacení ŠD.
 2. Na ZL rodiče stanoví dobu pobytu ve ŠD.
  Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu než je na ZL je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací zda jde žák sám nebo v doprovodu, s čitelným podpisem rodičů osobně vychovatelce. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není přípustná.
 3. Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v ZL. Změny je nutné včas písemně oznámit.
 4. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních čísel pro případ nemoci žáka. Řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině a seznámit vychovatelku s kroužky, které jejich dítě navštěvuje.
 5. Rodiče jsou zodpovědní za to, že posílají do kolektivu zdravotně způsobilého žáka (tzn. žák nemá vši, dobírání antibiotik…). V opačném případě může dojít k vyloučení žáka z kolektivu na dobu nezbytně nutnou.
 6. Rodiče si musí vyzvedávat žáky ve stanovené době a respektovat provoz vyzvedávání, který je vyvěšen ve vrátnici školy.
 7. Pro vyzvednutí žáka ze ŠD používají rodiče kameru ve vrátnici školy. Po spojení s vychovatelkou nahlásí jméno a příjmení svého dítěte. Žák odchází na výzvu vychovatelky samostatně do šatny a pak s doprovodem domů. Ke kameře přistupují rodiče jednotlivě.
 8. Poplatek za ŠD je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání v platném znění na 200,- Kč měsíčně. Tento poplatek se vybírá od září do ledna 1000,- Kč a od února do června 1000,-Kč. Pokud žák ani jeden den v měsíci ŠD nenavštíví, poplatek za tento měsíc bude vrácen ZZ na základě vyplněné žádosti na konci školního roku. V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit splátky měsíčně.
  Žáci, kteří navštěvují pouze ranní ŠD, platí měsíčně poplatek 100,- (ve dvou pololetních splátkách).
 9. Veškeré připomínky k práci ŠD vyřizuje vedoucí vychovatelka, ředitel školy, ZŘ.
 10. S Vnitřním řádem jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD. Rodiče stvrdí svým podpisem v Informacích.
 11. Pokud žák zůstane ve ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá Po domluvě počká s žákem ve škole, pokud si ho rodiče, nebo jiná kontaktní osoba uvedená na ZL nevyzvednou. V případě, že nesežene vychovatelka rodiče:
  - Kontaktuje pracovníka orgánu Péče o dítě, popřípadě pracovníka obecního úřadu (OSPOD)

 

III. Podmínky zacházení s majetkem zařízení ze strany žáků

 1. Žáci jsou povinni zacházet s vybavením ŠD šetrně
 2. Místnosti ŠD i své místo udržovat v čistotě a pořádku
 3. Majetek ŠD chránit před poškozením
 4. Majetek ŠD nesmějí odnášet domů
 5. V případě úmyslného poškození majetku ŠD budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Vychovatelky na začátku školního roku provedou poučení o bezpečnosti a chování ve ŠD. Seznámí žáky s Vnitřním řádem.
 2. Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky s lístkem obsahujícím počet přítomných a jména nepřítomných žáků.
 3. Docházka žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu odchodu a zda jde žák sám nebo s doprovodem a podpis) také zapíše a tato žádost (lístek) se zakládá. Žáka je možné ze ŠD odhlásit kdykoli během školního roku (písemná žádost rodičů – formulář na webu školy).
 4. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 dětí denně chodících.
 5. Žáky z končícího oddělení předá vychovatelka se seznamem osobně do určeného oddělení.
 6. V případě malého počtu lze žáky spojovat.
 7. Stravování – vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i z jídelny. Vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků.
 8. Pitný režim je pro žáky ŠD zajištěn.
 9. V případě úrazu žák neprodleně oznámí tuto skutečnost vychovatelce, která provede opatření k zajištění první pomoci, informuje ZZ žáka o úraze a sdělí, jaká opatření udělala. Úraz zapíše do Knihy úrazů.
 10. Žáci mají zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením, otevírat okna a svévolně opouštět prostory určené k činnostem.

 

V. Rámcový režim dne ŠD

11.40(12.35) konec dopoledního vyučování

Hygiena, oběd, odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálních přání)

13.30 – 15.00  Rekreační a zájmové činnosti, pobyt venku, v tělocvičně, vycházka, PNV

15.00 – 15.30 Hygiena, svačina, odchody žáků

15.30 – 17.00 zájmové kroužky

17.00 – 18.00 didaktické hry, individuální odpočinkové činnosti, stolní a společenské hry, odchody žáků

Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí a k zájmům dětí v oddělení. Vždy však vychází ze ŠVP a jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

 

Zájmové kroužky ve ŠD

ŠD nabízí žákům zájmové kroužky. Začátek je vždy v 15.30 a konec v 17.00 hod.  Žáci, kteří se do kroužků přihlásí, mají povinnost omluvit svou nepřítomnost v případě, že se kroužku nezúčastní. Pokud se žák 3x za měsíc kroužku nezúčastní a nebude řádně omluven, bude z kroužku vyloučen. V případě, že klesne počet dětí v kroužku pod 6 žáků, bude kroužek zrušen. V době kroužků nelze žáky vyzvedávat. Maximální počet žáků je 15 a kapacita kroužku se nebude navyšovat. Rodiče mohou své děti přihlašovat osobně u p. vychovatelek daných kroužků. Možnost přihlašování je dne 14. 9. 2016 od 16.00 do 18.00 hod. Výtvarné a pracovní kroužky jsou finančně náročnější a ŠD nemůže pokrýt veškeré náklady na potřebné pomůcky a materiál. Proto jsme nuceni vybírat příspěvek na materiální zabezpečení. Příspěvek bude vybírán dvakrát za rok. Částku upřesní vedoucí kroužků. Vybraná částka je nevratná z důvodu vyčerpání finančních prostředků na pracovní materiál. Pro ostatní žáky je zajištěn normální provoz ŠD. Kroužky zahajují svou činnost 3. 10. 2016.

 • Jednorázové písemné žádosti s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a čitelným podpisem rodičů
 • Samostatně na lístek (nutná věta na ZL „Žádám o nepravidelné odchody mého syna, dcery ze ŠD na lístečky – vzor lístečku na webu školy)
 • V doprovodu ZZ nebo osob uvedených na ZL
  Z bezpečnostních důvodů nelze uvolňovat žáky na základě emailu ani telefonické žádosti.
 1. Časy odchodů

Po ukončení vyučování po obědě kdykoli do 13.00 nebo 13.45 hod. dle rozvrhů. V době od 13.45 do 15.00 hod. jsou žáci obvykle mimo místnost oddělení ŠD (tělocvična, hřiště…) a proto není možné v tuto dobu zajistit předání žáka rodičům. Pokud rodiče potřebují v této době své dítě vyzvednout, musí informovat včas vychovatelku ŠD písemně nebo telefonicky.

 

VI. Dokumentace ŠD

 • Zápisový lístek (ZL)
 • Informace pro rodiče (podepsaný dokument, který se přikládá k ZL)
 • Potvrzení o platbě (složenka, výpis z účtu)
 • Plán týdne
 • Přehled výchovně vzdělávací práce
 • Družinový notýsek
 • ŠVP
 • Vnitřní řád ŠD
 • Kniha úrazů (společná se ZŠ)
 • Deníky kroužků

Každé oddělení má ještě k dispozici měsíční témata a projekty.

 

 

Vnitřní řád ŠD a všechny důležité dokumenty najdete na stránkách naší školy.

 

 1. Provoz vyzvedávání ze ŠD
 2. Odchody na obědy
 3. Oddělení
 4. Kroužky
 5. Akce školní družiny a všechna ostatní sdělení

 

 

 

 

 

V Praze, dne 1. 9. 2016

 

Vedoucí vychovatelka                                            Ředitel školy

Magdalena  L ö b l o v á                                      Mgr. Jaroslav  Š u p k a

 

 

Soubor ke stažení:Vnitřní řád školní družiny