Kotva
Žákovská knížka:

Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád jídelny

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964/8 (aktualizace k 13. 05. 2015)

1. Obecná ustanovení

 1. Školní jídelna Základní školy, Praha 9, Vybíralova 964/8 je zařízením školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a ve své činnosti se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění a vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ve školní jídelně Základní školy, Praha 9, Vybíralova 964/8 se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, a to v souladu s čl. I 1, bodu 1 a bodu 2, písm. b) zákona č. 343/2007 Sb., kterým se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám.
 3. Na základě těchto předpisů zajišťuje školní jídelna školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, nikoli však je-li žák přítomen v době prázdnin nebo ředitelského volna ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina).
 4. Školní jídelna Základní školy, Praha 9, Vybíralova 964/8 zajišťuje také stravování zaměstnanců školy, školní družiny a školní jídelny, a to za úplatu. Stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. Pokud pracovník čerpá dovolenou, OČR nebo  je nemocen, nemá nárok na stravování za sníženou úhradu. Zaměstnanci jsou ve výše uvedených případech povinni se od stravování odhlásit, v případě známé nepřítomnosti nejpozději  jeden pracovní den předem, a to do 14 hodin. Hospodářka školní jídelny dle měsíční  docházky zaměstnanců  zkontroluje, aby odhlášené obědy byly v souladu se stravovacím archem a oficiální docházkou  zaměstnanců  v daném měsíci.
 5. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 2 k vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Jídelní lístek je sestavován na období 14 dnů. Strávníci a rodiče žáků jsou seznámeni s jídelním lístkem prostřednictvím nástěnek, prostřednictvím objednávkového boxu ve školní jídelně, na internetových stránkách strava.cz a na webových stránkách školy (www.zsvybiralova.cz).
 6. V souladu s výše uvedenými předpisy je ve školní jídelně připravováno 1 teplé jídlo denně – oběd.

 

2. Přihlašování a odhlašování školního stravování

 1. Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče/zákonní zástupci, zaměstnanci se přihlašují sami. Při přihlášení ke stravování obdrží strávníci přihlášku ke stravování, veškeré písemné informace o stravování, způsobech placení, objednávání stravy a o způsobech úhrady stravného.
 2. Při ukončení školní docházky či ukončení pracovního poměru jsou rodiče/zákonní zástupci žáků,  resp. zaměstnanci povinni odhlásit se ze školního stravování.
 3. K objednávání a výdeji stravy strávníci používají kartu nebo čip.

  -Cena za kartu je 40,- Kč. Pokud strávník kartu ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny, kde bude karta zablokována proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit novou.

  -Cena zálohy za čip je 115,- Kč. Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny, kde bude čip zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový. Záloha za ztracený čip se nevrací.

        Po ukončení školní docházky:

  1. a) bude za funkční nepoškozený čip vrácena záloha 115,- Kč
  2. b) za poškozený a nefunkční čip záloha vrácena nebude
 4. Při závažném porušení vnitřního řádu školní jídelny může být strávník po projednání na poradě vedení školy vyloučen ze stravování na jeden měsíc, při opakovaném závažném porušení vnitřního řádu školní jídelny může být strávník po projednání na poradě vedení školy vyloučen ze stravování do konce školního roku.

 

3. Cena a placení stravného

 1. Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 2. Strávníci jsou pro potřeby stanovení finančních limitů na nákup potravin rozděleni do těchto věkových skupin (rozhodným datem pro určení věku je příslušný školní rok, který začíná 1. září a končí 31. srpna):

  Věkové kategorie:
  I. kategorie:   7-10 let, 26,- Kč
  II. kategorie: 11-14 let, 28,- Kč
  III. kategorie: 15 a více let: 30,- Kč
  zaměstnanci:                     30,- Kč

  (Aktualizace od září 2019:
  6 - 10 let ......... 28,- Kč , záloha 616,- Kč
  11 - 14 let ....... 30,- Kč, záloha  660,- Kč
  15 a více let .... 32,- Kč, záloha 704,- Kč )

  Cena obědů může být v průběhu roku upravována v souladu s vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
 3. Stravné lze hradit bankovním převodem (trvalý nebo jednorázový příkaz) nebo inkasem ze sporožirového účtu (pouze u České spořitelny). Úhrada stravného bankovním převodem musí být provedena nejpozději k 25. dni před následujícím měsícem, ve kterém má strávník zájem se stravovat. Platba inkasem ze sporožirového účtu probíhá automaticky na základě podkladů školní jídelny České spořitelně. Pokud neprojde inkasní platba (nedostatečná výše finančních prostředků na účtu strávníka apod.), bude vystavena poštovní poukázka a tu je nutné co nejrychleji uhradit a doklad o zaplacení předložit ve stravovací kanceláři.
 4. Strávníci jsou každý měsíc přihlašováni k odběru stravy až na základě prokazatelného zaplacení stravného (platba musí být na účtu školní jídelny nejpozději 2 pracovní dny před 1. pracovním dnem následujícího měsíce). V případě nedodržení termínu úhrady stravného nebude strávník k odběru stravy v daném měsíci přihlášen.

 

4. Objednávání a odhlašování stravy

 1. Strávníci mají možnost volit mezi dvěma druhy jídel. Všichni strávníci přihlášení v daném měsíci k odběru stravy mají automaticky přihlášeno jídlo č. 1.
 2. Výběr jídla č. 2 provádí strávník na čtecím zařízení objednávkového boxu (pomocí karty) nebo prostřednictvím internetu strava.cz (přidělené heslo) Volba jídla č. 2 je nutná nejpozději 2 pracovní dny předem do 14.00.
 3. Strávníci, resp. rodiče/zákonní zástupci jsou povinni se odhlásit, resp. odhlásit nepřítomné dítě z odběru stravy nejpozději 1 pracovní den předem do 14.00 hodin.
 4. V pondělí je možnost odhlásit strávníka do 8.00hodin.
 5. Odhlásit se lze osobně v úředních hodinách kanceláře školní jídelny, telefonicky (též na záznamník) na tel. č. 281 090 581, u vedoucí školní jídelny na tel. č. 281 090 576 nebo emailem na adrese: odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz
 6. Pokud již nelze v 1. den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole oběd včas odhlásit, je možné ho vyzvednout u zadního vchodu do kuchyně(vstup od tělocvičny,červený zvonek na mříži) do vlastních čistých nádob v době od 11.20 do 14.00 hodin
 7. V případě konání hromadných akcí mimo školu (školní výlety, školy v přírodě, zážitkové kurzy, exkurzní a projektové dny, …) odhlašují obědy zúčastněným hromadně vedoucí těchto akcí. Seznam zúčastněných, kterým má být odhlášen oběd, podepsaný vedoucím akce, odevzdá vedoucí akce osobně 5 pracovních dnů před plánovanou akcí ve stravovací kanceláři školní jídelny v  úředních hodinách. Pracovnice kanceláře školní jídelny potvrdí podpisem převzetí seznamu, kopii obdrží vedoucí akce.

 

 

5. Provoz školní jídelny

 1. Provoz školní jídelny začíná v 11.25 pro gymnázium Vybíralova a v 11.30 pro ZŠ Vybíralova, končí ve 14.00, pokud není výdej obědů z provozních důvodů prodloužen nebo jinak upraven.  V případě konání ohlášené, hromadné akce s upřesněním času předpokládaného návratu a upozorněním na možné zpoždění příchodu na oběd, bude výdej obědů prodloužen do 14.30. Přijde-li skupina zpět ještě v době běžného výdeje, nahlásí vedoucí akce tuto skutečnost ve stravovací kanceláři.
 2. Vstup do školní jídelny je povolen stravujícím se žákům, strávníkům, zaměstnancům školy a rodičům/zákonným zástupcům či jimi pověřeným osobám, kteří si vyzvedávají oběd pro nemocné dítě. Ostatním rodičům/zákonným zástupcům či jimi pověřeným osobám je povolen vstup pouze do vestibulu školní jídelny, a to výhradně za účelem vyřízení záležitostí týkajících se stravování dítěte. Výjimečně může být na základě žádosti rodičů/zákonných zástupců povolen dohled nad dítětem ve školní jídelně, pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte.
 3. Žáci odcházejí ze školy do školní jídelny samostatně, „družinové“ děti v doprovodu vychovatelek školní družiny, a to po skončeném dopoledním vyučování (dle rozvrhu).
 4. Tašky a svršky si žáci odkládají na určené místo v chodbě školní jídelny. Za odložené věci mimo vyhrazené prostory škola neodpovídá. Žákům není povolen vstup do prostor školní jídelny na bruslích, koloběžkách a podobně.
 5. Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí ruce.
 6. Žáci se řadí do fronty (v chodbě školní jídelny nebo ve školní jídelně) dle pokynů dozoru, ve frontě nepředbíhají ostatní strávníky. Zaměstnanci mají při výdeji obědů přednost před žáky.
 7. Při zapomenutí karty bude  strávníkovi vydána  náhradní stravenka,
 8. Jídlo a  nápoje  podávané  v rámci  školního stravování  konzumují strávníci  ve školní jídelně.  Strávníci oběd  konzumují  u  stolu vsedě, stolní nádobí , příbory   strávníci   neodnášejí  mimo školní  jídelnu.  Strávníci  při  jídle  zachovávají  pravidla slušného stolování. Po ukončení konzumace zasunou židličku a použité  nádobí odevzdají na určené místo. 
 9. Stravování dětí školní družiny řídí  vychovatelky jednotlivých oddělení.  Stravovací čipy „družinových“ dětí jsou označené a uložené u jednotlivých vychovatelek ŠD. 
 10. První den   nemoci,   kdy   oběd  nelze  odhlásit,  si rodič/zákonný zástupce nebo jiná jimi pověřená osoba vyzvedne oběd ve školní jídelně.

 

6. Bezpečnost, dozor

 1. Všichni strávníci dodržují ve školní jídelně i v ostatních součástech školní jídelny bezpečnostní předpisy, školní řád, vnitřní řád školní jídelny, zásady společenského chování i pravidla stolování.
 2. Povinnosti pedagogického dozoru:
  - nastupovat včas dle rozvrhu dozorů ve školní jídelně
  - vyčkat příchodu následujícího dozoru
  - vykonávat dozor v prostorách celé jídelny a na chodbě před jídelnou
  - provádět dozor nad obědvajícími žáky (chování, dodržování hygienických pravidel, usměrňování stravovacích návyků, dodržování zásad stolování, vedení žáků k úklidu místa)
  - pomáhat menším dětem s polévkou a podobně
  - v případě nevhodného chování žáka nebo porušení vnitřního řádu školní jídelny:
        - vykázat žáka na konec řady
        - určit příchod žáka na pozdější dobu
        - zapsat provinění žáka do kázeňského sešitu a ŽK
  - v případě potřeby organizovat individuálně  používání sociálního  zařízení  pro strávníky (žáci nahlašují odchod na WC u školní jídelny dozoru u vstupu do jídelny)
 3. Každý úraz strávníka musí být nahlášen dozírajícímu učiteli, jehož povinností je zajistit první pomoc a další opatření (informace či kontaktování rodičům, zápis do knihy úrazů v podatelně škole, …).

 

7. Závěrečná ustanovení

 1. Problémy, připomínky a dotazy mohou strávníci či rodiče/zákonní zástupci žáků řešit:
  1) ve stravovací kanceláři v době od 7.30 do 8.00 a od 9.40 do 10.00 hodin
  2) po předchozí dohodě v kanceláři vedoucí školní jídelny
  3) na jednáních stravovacích komisí žáků 1. a 2. st.
 2. Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i event. návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen v prostorách školní jídelny, na webových stránkách školy.

 

V Praze dne 13. 05. 2015                                                                       

 

Mgr. Jaroslav Šupka
ředitel školy

 

 

Celý soubor ke stažení: Vnitřní řád školní jídelny