Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

198 00  Praha 9

Mapa webu
A
A
A

Projekty školy

Vloženo: 8.10.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 54155x | Zatím neupraveno

ZŠ Vybíralova - Šablony IV OPJAK

 

Od 1.8.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony IV OPJAK“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006779, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání a spolupráci pedagogických pracovníků, inovativní vzdělávání žáků i podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem projektu je rozvoj strategie školy v těchto oblastech, pozitivní klima ve škole a zvyšování efektivity způsobu práce.

 


Digitalizujeme školu

 

Využíváme přispěvky na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 


Doučování žáků škol

 

Naše škola realizuje doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v souvislosti s nemožností realizovat prezenční výuku během pandemie.

 


Šablony ZŠ Vybíralova III

 

Od 1.9.2021 do 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021241, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Vybíralova prostřednictvím posílení personální podpory a realizací extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 1.219.520,- Kč.

 


Operační program Praha – Pól růstu ČR

Podpora žáků s OMJ II

spolufinancováno z EU

 

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora žáků s omj II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001706, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora a rozvoj komunikačních dovedností a schopností v českém jazyce u žáků s OMJ. V rámci projektu budou realizovány intenzivní jazykové kurzy ČDJ, doučování dětí s OMJ, projektová výuka a komunitní aktivity.

 


 

Operační program Praha – Pól růstu ČR

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

spolufinancováno z EU

 

Od 1.1.2020 – 30.6.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora žáků s OMJ“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001527, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců, k podpoře společného vzdělávání žáků, rozvoji extrakurikulárních aktivit. Dále je projekt zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání a zahraničních stáží.Šablony ZŠ Vybíralova II

 

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony ZŠ Vybíralova II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015075, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 2 451 558,- Kč.

 


EDISON (ukončeno)

 

 

Vizí projektu EDISON je propojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámiki a naučili se vzájemně tolerovat své zvyky, tradice. 

 

Skupina 6 - 8 VŠ studentů nebo absolventů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví 1 týden na základní škole. Budou mít připravené prezentace o své zemi, budou s žáky diskutovat na různá témata, budou s nimi hrát hry apod. 

Žáci školy budou mít možnost porovnat jiné země s Českou republikou.

 

BENEFITY pro školu a žáky:

  • podpora výuky anglického jazyka
  • oživení výuky (interakce s žáky formou diskusí, her, prezentací)
  • kontakt se zahraničím
  • mezinárodní prostředí
  • motivace ke zlepšení v anglickém jazyce
  • možnost srovnání cizích zemí s ČR
  • seznámení se zahraničními studenty

 Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí (ukončeno)

Jedná se o projekt MŠMT vyhlášený na období 1. 1. - 31. 12. 2018

 

V rámci tohoto projektu byla zajištěna výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí, která usnadní a umožní jejich rychlejší integraci do společnosti, poznání našich legislativních a společenských zákonitostí, zabezpečí rozvoj jejich komunikačních schopností v českém jazyce a zajistí překonání sociokulturních bariér.

 

Výuka probíhala v roce 2018

 

VYHODNOCENÍ

Výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem - cizince ze třetích zemí probíhala v malých skupinkách. Děti byly rozděleny dle jejich mateřského jazyka a dle jejich momentální úrovně znbalosti českého jazyka.

Děti se učily prostřednictvím obrázků, her a logopedických říkanek, zejména Fr. Kábele.

Děti si rozšiřovaly slovní zásobu, seznámily se s gramatickými jevy při mluveném projevu. Učily se tvořit jednoduché věty tak, aby se nebály komunikovat s okolím.

Znalost českého jazyka má pro děti s odlišným mateřským jazykem velký význam.

U všech dětí byl vidět obrovský posun. Došlo ke zlepšení v oblasti vyjadřování i porozumění. Velmi si rozšířily slovní zásobu, začaly tvořit věty, ztratily ostych a nervozitu při komunikaci s ostatními.

Pro děti je velmi důležité neustále opakovat a procvičovat český jazyk. Většina rodičů doma český jazyk nepoužívá, proto je škola jediným místem, kde děti mohou v českém jazyce komunikovat.

 Systémová podpora výuky Čj jako cizího jazyka

Projekt vyhlášený MHMP.

 

V rámci tohoto projektu probíhá výuka českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky MČ Praha 14. V letošním roce dochází do ZŠ Vybíralova pouze jeden žák z jiné školy v rámci MČ. Ostatní jsou žáci naší školy.

Žáci absolvují 1 - 2 hodiny týdně podle svých schopností. Upevňují český jazyk v mluvené formě. Znalost českého jazyka jim umožňuje lepší komunikaci s okolím.

 


Projekt na podporu integrace cizinců na území MČ Praha 14

Na prvním i druhém stupni již několik let pravidelně probíhá výuka českého jazyka pro žáky-cizince. Výuka probíhající formou doučování je zaměřena na rozšiřování slovní zásoby žáků-cizinců a prohloubení znalosti české gramatiky s cílem pomoci těmto žákům začlenit se do třídního kolektivu a překonat jazykovou bariéru. U žáků druhého stupně je cílem doučování také pomoc při absolvování přijímacích zkoušek na české střední školy.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.