Kotva
Mapa webu
A
A
A

Projekty školy

Vloženo: 8.10.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 8309x | Zatím neupraveno

Šablony ZŠ Vybíralova III

 

Od 1.9.2021 do 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021241, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Vybíralova prostřednictvím posílení personální podpory a realizací extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 1.219.520,- Kč.

 


Operační program Praha – Pól růstu ČR

Podpora žáků s OMJ II

spolufinancováno z EU

 

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora žáků s omj II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001706, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora a rozvoj komunikačních dovedností a schopností v českém jazyce u žáků s OMJ. V rámci projektu budou realizovány intenzivní jazykové kurzy ČDJ, doučování dětí s OMJ, projektová výuka a komunitní aktivity.

 


 

Operační program Praha – Pól růstu ČR

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

spolufinancováno z EU

 

Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora žáků s OMJ“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001527, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců, k podpoře společného vzdělávání žáků, rozvoji extrakurikulárních aktivit. Dále je projekt zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání a zahraničních stáží.Šablony ZŠ Vybíralova II

 

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony ZŠ Vybíralova II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015075, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 2 451 558,- Kč.

 


EDISON (ukončeno)

 

 

Vizí projektu EDISON je propojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámiki a naučili se vzájemně tolerovat své zvyky, tradice. 

 

Skupina 6 - 8 VŠ studentů nebo absolventů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví 1 týden na základní škole. Budou mít připravené prezentace o své zemi, budou s žáky diskutovat na různá témata, budou s nimi hrát hry apod. 

Žáci školy budou mít možnost porovnat jiné země s Českou republikou.

 

BENEFITY pro školu a žáky:

  • podpora výuky anglického jazyka
  • oživení výuky (interakce s žáky formou diskusí, her, prezentací)
  • kontakt se zahraničím
  • mezinárodní prostředí
  • motivace ke zlepšení v anglickém jazyce
  • možnost srovnání cizích zemí s ČR
  • seznámení se zahraničními studenty

 Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí (ukončeno)

Jedná se o projekt MŠMT vyhlášený na období 1. 1. - 31. 12. 2018

 

V rámci tohoto projektu byla zajištěna výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí, která usnadní a umožní jejich rychlejší integraci do společnosti, poznání našich legislativních a společenských zákonitostí, zabezpečí rozvoj jejich komunikačních schopností v českém jazyce a zajistí překonání sociokulturních bariér.

 

Výuka probíhala v roce 2018

 

VYHODNOCENÍ

Výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem - cizince ze třetích zemí probíhala v malých skupinkách. Děti byly rozděleny dle jejich mateřského jazyka a dle jejich momentální úrovně znbalosti českého jazyka.

Děti se učily prostřednictvím obrázků, her a logopedických říkanek, zejména Fr. Kábele.

Děti si rozšiřovaly slovní zásobu, seznámily se s gramatickými jevy při mluveném projevu. Učily se tvořit jednoduché věty tak, aby se nebály komunikovat s okolím.

Znalost českého jazyka má pro děti s odlišným mateřským jazykem velký význam.

U všech dětí byl vidět obrovský posun. Došlo ke zlepšení v oblasti vyjadřování i porozumění. Velmi si rozšířily slovní zásobu, začaly tvořit věty, ztratily ostych a nervozitu při komunikaci s ostatními.

Pro děti je velmi důležité neustále opakovat a procvičovat český jazyk. Většina rodičů doma český jazyk nepoužívá, proto je škola jediným místem, kde děti mohou v českém jazyce komunikovat.

 Systémová podpora výuky Čj jako cizího jazyka

Projekt vyhlášený MHMP.

 

V rámci tohoto projektu probíhá výuka českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky MČ Praha 14. V letošním roce dochází do ZŠ Vybíralova pouze jeden žák z jiné školy v rámci MČ. Ostatní jsou žáci naší školy.

Žáci absolvují 1 - 2 hodiny týdně podle svých schopností. Upevňují český jazyk v mluvené formě. Znalost českého jazyka jim umožňuje lepší komunikaci s okolím.

 


Projekt na podporu integrace cizinců na území MČ Praha 14

Na prvním i druhém stupni již několik let pravidelně probíhá výuka českého jazyka pro žáky-cizince. Výuka probíhající formou doučování je zaměřena na rozšiřování slovní zásoby žáků-cizinců a prohloubení znalosti české gramatiky s cílem pomoci těmto žákům začlenit se do třídního kolektivu a překonat jazykovou bariéru. U žáků druhého stupně je cílem doučování také pomoc při absolvování přijímacích zkoušek na české střední školy.