Kotva

Základní škola, Praha 9 - Černý Most

Vybíralova 964

198 00  Praha 9

Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964/8 (v platnosti od 1. 9. 2019, aktualizace cen obědů k 1. 10. 2023)

  1. I. Obecná ustanovení

 

1. Školní jídelna Základní školy, Praha 9, Vybíralova 964/8 je zařízením školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a ve své činnosti se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění a vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.

2. Ve školní jídelně Základní školy, Praha 9, Vybíralova 964/8 se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, a to v souladu s čl. I 1, bodu 1 a bodu 2, písm. b) zákona č. 343/2007 Sb., kterým se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám.

3. Na základě těchto předpisů zajišťuje školní jídelna školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, nikoli však je-li žák přítomen v době prázdnin nebo ředitelského volna ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina).

4. Školní jídelna Základní školy, Praha 9, Vybíralova 964/8 zajišťuje také stravování zaměstnanců školy, školní družiny a školní jídelny, a to za úplatu. Stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. Pokud pracovník čerpá dovolenou, OČR nebo je nemocen, nemá nárok na stravování za sníženou úhradu. Zaměstnanci jsou ve výše uvedených případech povinni se od stravování odhlásit, v případě známé nepřítomnosti nejpozději jeden pracovní den předem, a to do 14 hodin. Hospodářka školní jídelny dle měsíční docházky zaměstnanců zkontroluje, aby odhlášené obědy byly v souladu se stravovacím archem a oficiální docházkou zaměstnanců v daném měsíci.

5. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 2 k vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Jídelní lístek je sestavován na období 1.měsíce. Strávníci a rodiče žáků jsou seznámeni s jídelním lístkem prostřednictvím nástěnek, prostřednictvím objednávkového boxu ve školní jídelně, na internetových stránkách strava.cz a na webových stránkách školy (www.zsvybiralova.cz).

6. V souladu s výše uvedenými předpisy jsou ve školní jídelně připravována 2 hlavní jídla denně – oběd.

 

 

  1. II. Přihlašování a odhlašování školního stravování

 

1. Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče/zákonní zástupci, zaměstnanci se přihlašují sami. Při přihlášení ke stravování obdrží strávníci přihlášku ke stravování, veškeré písemné informace o stravování, způsobech placení, objednávání stravy a o způsobech úhrady stravného.

2. Při ukončení školní docházky či ukončení pracovního poměru jsou rodiče/zákonní zástupci žáků resp. zaměstnanci, povinni odhlásit se ze školního stravování.

3. K objednávání a výdeji stravy strávníci používají čip.

4. Čip zákonní zástupci zakoupí při nástupu dítěte do školy v kanceláři administrativní pracovnice školní jídelny.

5. Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny, kde bude čip zablokován proti případnému zneužití, a musí si koupit nový čip.

6. Cena čipu je 121,- Kč.

7. Žáci přípravných a prvních tříd navštěvující školní družinu budou mít označené čipy uloženy u odpovědné vychovatelky, která čipy každému dítěti na konci první třídy vrátí.

8. Při závažném porušení vnitřního řádu školní jídelny může být strávník po projednání na poradě vedení školy vyloučen ze stravování na jeden měsíc, při opakovaném závažném porušení vnitřního řádu školní jídelny může být strávník po projednání na poradě vedení školy vyloučen ze stravování do konce školního roku.

 

 

 

III. Cena a placení stravného

 

1. Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

2. Strávníci jsou pro potřeby stanovení finančních limitů na nákup potravin rozděleni do těchto věkových skupin (rozhodným datem pro určení věku je příslušný školní rok, který začíná 1. září a končí 31. srpna):

 Věkové kategorie:       I. kategorie:        7 – 10 let       34,- Kč  (748,- Kč měsíčně)

                                    II. kategorie:      11 – 14 let       38,- Kč  (836,- Kč měsíčně)

                                   III. kategorie:      15 a více let     42,- Kč  (924,- Kč měsíčně)

                                        

3. Cena obědů může být v průběhu roku upravována v souladu s vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.

4. Stravné se hradí bankovním převodem na účet ŠJ č. 19-3924840257/0100 pod přiděleným var. symbolem (trvalý nebo jednorázový příkaz).

5. Úhrada stravného bankovním převodem musí být provedena nejpozději k 20. dni měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém má strávník zájem se stravovat.

6. Strávníci jsou každý měsíc přihlašováni k odběru stravy až na základě prokazatelného zaplacení stravného. V případě nedodržení termínu úhrady stravného nebude strávník k odběru stravy v daném měsíci přihlášen.

 

 

  1. IV. Objednávání a odhlašování stravy

 

1. Strávníci mají možnost volit mezi dvěma druhy jídel. Všichni strávníci přihlášení v daném měsíci k odběru stravy mají automaticky přihlášeno jídlo č. 1.

2. Výběr jídla č. 2 provádí strávník na čtecím zařízení objednávkového boxu (pomocí čipu) nebo prostřednictvím internetu strava.cz (přidělené heslo) Volba jídla č. 2 je nutná nejpozději 2 pracovní dny předem do 14:00 h.

3. Strávníci, resp. rodiče/zákonní zástupci jsou povinni se odhlásit, resp. odhlásit nepřítomné dítě z odběru stravy nejpozději 1 pracovní den předem do 14:00 h. V pondělí je možnost odhlásit strávníka do 8:00 h.

4. Odhlásit se lze osobně v úředních hodinách kanceláře školní jídelny, telefonicky (též na záznamník) na tel. č. 281 090 581, u vedoucí školní jídelny na tel. č. 281 090 576 nebo emailem na adrese: odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz

5. Pokud již nelze v 1. den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole oběd včas odhlásit, je možné ho vyzvednout u zadního vchodu do kuchyně (vstup od tělocvičny, červený zvonek na mříži) do vlastních čistých nádob, ne skleněných, v době od 11:30 do 12:00 h.

6. V případě konání hromadných akcí mimo školu (školní výlety, školy v přírodě, zážitkové kurzy, exkurzní a projektové dny, …) odhlašují obědy zúčastněným hromadně vedoucí těchto akcí.

7. Seznam zúčastněných, kterým má být odhlášen oběd, podepsaný vedoucím akce, odevzdá vedoucí akce osobně 5 pracovních dnů před plánovanou akcí ve stravovací kanceláři školní jídelny v  úředních hodinách.

8. Pracovnice kanceláře školní jídelny potvrdí podpisem převzetí seznamu, kopii obdrží vedoucí akce.

 

 

  1. V. Provoz školní jídelny

 

1. Provoz školní jídelny začíná v 12:25 h pro gymnázium Vybíralova a v 11:30 h pro ZŠ Vybíralova, končí ve 14:00 h, pokud není výdej obědů z provozních důvodů prodloužen nebo jinak upraven. V případě konání ohlášené, hromadné akce s upřesněním času předpokládaného návratu a upozorněním na možné zpoždění příchodu na oběd, bude výdej obědů prodloužen do 14:30 h. Přijde-li skupina zpět ještě v době běžného výdeje, nahlásí vedoucí akce tuto skutečnost ve stravovací kanceláři.

2. Vstup do školní jídelny je povolen stravujícím se žákům, strávníkům, zaměstnancům školy. Výjimečně může být na základě žádosti rodičů/zákonných zástupců povolen dohled nad dítětem ve školní jídelně, pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte.

3. Žáci 1. stupně odcházejí do školní jídelny v doprovodu vyučujících, „družinové“ děti v doprovodu vychovatelek školní družiny, žáci 2. stupně samostatně a to po skončení dopoledního vyučování (dle rozvrhu).

4. Tašky a svršky si žáci odkládají na určené místo v chodbě školní jídelny.

5. Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí ruce.

6. Žáci se řadí do fronty (v chodbě školní jídelny nebo ve školní jídelně) dle pokynů dohledu, ve frontě nepředbíhají ostatní strávníky.

7. Při zapomenutí čipu si strávník před jídelnou vyzvedne z boxu náhradní stravenku.

8. Jídlo a nápoje podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. Strávníci oběd konzumují u stolu vsedě, stolní nádobí, příbory apod. strávníci neodnášejí mimo školní jídelnu. Strávníci při jídle zachovávají pravidla slušného stolování. Po ukončení konzumace zasunou židličku a použité nádobí odevzdají na určené místo.

9. Stravování dětí školní družiny řídí vychovatelky jednotlivých oddělení. Stravovací čipy „družinových“ dětí 1. a 2. tříd jsou označené a uložené u jednotlivých vychovatelek ŠD.

10. První den nemoci, kdy oběd nelze odhlásit, si rodič/zákonný zástupce nebo jiná jimi pověřená osoba vyzvedne oběd ve školní jídelně.

 

 

  1. VI. Bezpečnost, dohled

 

1. Všichni strávníci dodržují ve školní jídelně i v ostatních součástech školní jídelny bezpečnostní předpisy, školní řád, vnitřní řád školní jídelny, zásady společenského chování i pravidla stolování.

2. Povinnosti pedagogického dohledu:

   a) nastupovat včas dle rozvrhu dohled ve školní jídelně,

   b) vyčkat příchodu následujícího dohledu,

   c) vykonávat dohled v prostorách celé jídelny a na chodbě před jídelnou,

   d) provádět dohled nad obědvajícími žáky (chování, dodržování hygienických pravidel, usměrňování stravovacích návyků, dodržování zásad stolování, vedení žáků k úklidu místa),

   e) pomáhat menším dětem s polévkou a podobně,

   f) v případě nevhodného chování žáka nebo porušení vnitřního řádu školní jídelny vykázat žáka na konec řady nebo určit příchod žáka na pozdější dobu,

   g) zapsat provinění žáka do žákovské knížky.

3. Každý úraz strávníka musí být nahlášen dohlížejícímu učiteli, jehož povinností je zajistit první pomoc a další opatření (informace či kontaktování rodičů, zápis do knihy úrazů ve sborovně školy, .…).

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Problémy, připomínky a dotazy mohou strávníci či rodiče/zákonní zástupci žáků řešit:

   a) ve stravovací kanceláři v době od 7:30 h do 8:00 h a od 9:40 h do 10:00 h,

   b) po předchozí dohodě v kanceláři vedoucí školní jídelny,

   c) na jednáních stravovacích komisí žáků a 2. stupně.

2. Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen v prostorách školní jídelny, na webových stránkách školy.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.