Kotva
Aktuality
Sdružení rodičů
25.4.2019

Vážení rodiče,

ředitel školy srdečně zve zástupce tříd ve sdružení rodičů na pravidelnou schůzku s vedením školy. Setkání se uskuteční v pondělí 29. 4. 2019 v 18:00 hodin ve sborovně školy.

Zápis do 1. tříd
24.4.2019

Zveřejnění výsledků zápisu do 1. tříd ke dni 24. 4. 2019 (Velikost: 217.93 kB) 

Škola v přírodě
23.4.2019

Děti dorazily v pořádku na místo, mají se fajn, pozdravují do Prahy.

Zdravotník
11.4.2019

Akutně hledáme zdravotníka na poslední turnus školy v přírodě od 23.4.2019. Kontakt: 777682224

Krácené vyučování - volby
8.4.2019

Z důvodu druhého kola voleb bude v pátek 12. 4. 2019 zkráceno vyučování. Přesné informace o konci vyučování  v žákovských knížkách. Školní družina funguje bez omezení. Školní jídelna bude vydávat obědy po skončení vyučování.

Škola v přirodě
7.4.2019

Děti právě odjíždějí. Přijezd do Prahy kolem 12h. 

Škola v přírodě
5.4.2019

Děti ze školy v přírodě pozdravují. Dnes jsou na výletě v ZOO Plzeň.

Změna v jídelníčku
2.4.2019

Ve dnech 8. 4. až 12. 4. 2019 je z provozních a technických důvodů zrušen oběd č. 2. Oběd č. 1 je automaticky přihlášen.
Důvod: ZŠ Vybíralova musí zajišťovat přes 400 obědů zároveň pro ZŠ Generála Janouška. 

Změna konců vyučování
2.4.2019

V pátek 5. 4. , v pondělí 8. 4. a v úterý 9. 4. 2019 bude krácené vyučování (volby, zápis do 1. tříd). Obědy budou vydávány dle konců vyučování, školní družina funguje bez omezení.

Bližší info o koncích vyučování v žákovských knížkách.

Provoz ŠD v době ředitelského volna
1.4.2019

Provoz školní družiny v době ředitelského volna bude zajištěn 7:00 - 14:00h. Upozorňujeme, že škola nemůže zajistit stravování, dejte prosím dětem dostačující svačinu a pití.

ŠvP
1.4.2019

Děti dorazily do Žihle v pořádku, je krásné počasí, všichni moc pozdravují do Prahy.

Škola v přírodě
29.3.2019

ŠvP 1. A, 1. C, 1. D a 5. B

Odjezd v pondělí 1. dubna 2019 kolem 8:30h od Plechárny. Příjezd bude upřesněn (7. 4. 2019 kolem 12:00 h)

Žáci, kteří nejedou na školu v přírodě, přijdou v pondělí do školy. Výuka pro všechny bude probíhat ve třídě 1. D (pavilon A). Konce vyučování vždy v 11:40h

Rozvrh:

Čj M Tv Pr
M Čj relax Aj
Čj M relax Hv
M Tv Čj
Čj M relax Vv
Rychlé kontakty

Základní škola,
Praha 9 - Černý Most
Vybíralova 964/8
198 00 Praha 9


e-mail: info@zsvybiralova.cz
ID datové schránky: ykp6xzn

Sekretariát školy
Milena Kabeláčová
tel.: 281 090 571, 281 911 335
e-mail: sekretariat@zsvybiralova.cz


Ředitel školy

Mgr. Jaroslav Šupka
mobilní telefon: 724 957 016
pevná linka: 281 090 572
e-mail: reditel@zsvybiralova.cz


Všechny kontakty na jedné stránce

Počítadlo

Nahrávám data...

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika školy


 

Úplnost a velikost školy

Základní škola ve Vybíralově ulici je velkou školou sídlištního typu. Do provozu byla uvedena ve školním roce 1993/1994. Je úplnou základní školou a v současné době poskytuje základní vzdělání přibližně 650 žákům v 1. až 9. postupném ročníku.

Výuka probíhá na 1. stupni v 18 třídách (4 třídy 1. ročníku, 4 třídy 2. ročníku, 3 třídy 3. ročníku, 4 třídy 4. ročníku a 3 třídy v 5. ročníku). 2. stupeň má 3 paralelní třídy v 6. a 7. ročníku. V 8. a 9. ročníku jsou dvě paralelní třídy. Příprava na školní prostředí pro 15 dětí s odkladem povinné školní docházky probíhá v přípravné třídě. Pracuje se zde individuálně nebo ve skupinkách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám zařazených dětí.
      

Škola nemá žádnou speciální profilaci.

Umístění školy

Škola je situována uprostřed starší zástavby sídliště Černý Most II. Dopravní dostupnost konečné stanice metra B umožňuje žákům dojíždění z blízkého okolí.

Materiální, prostorové, technické a ostatní podmínky školy

Školu tvoří 5 vzájemně propojených pavilonů se dvěma vrátnicemi (zvláštní vchod i šatny pro žáky prvního a druhého stupně). V současné době je provoz školy zajišťován ve čtyřech pavilonech se dvěma samostatnými vrátnicemi.

Učebny prvého stupně a přípravné třídy jsou umístěny v prvním patře pavilonu A, ve dvou patrech pavilonu C, jedna 5. třída se nachází ve 2. patře pavilonu D. V pavilonu D a v přízemí pavilonu C se nachází třídy a pracovny druhého stupně, pavilon E zahrnuje tělovýchovný areál se třemi tělocvičnami a posilovnou.

V jeho přízemí jsou dvě školní jídelny s centrální výdejnou. Součástí školy je také venkovní komplex sportovišť převážně s umělým povrchem, školní zahrada se třemi skleníky a domkem na nářadí a také atrium s odpočinkovou zónou. Prostor pavilonu B využívá již několik let jako své odloučené pracoviště Gymnázium Chodovická.

Školní družina má svých pět oddělení v přízemí pavilonu D, jednu třídu v pavilonu A a tři oddělení v pavilonu C. Pro svých devět oddělení využívá šest heren vybavených moderním barevným nábytkem, audiovizuální technikou včetně videokamer pro předávání dětí rodičům. Všechna oddělení jsou každoročně nově vybavována potřebnými pomůckami a novými hračkami. Od února 2015 zajišťuje školní družina provoz do 18 hodin.

Třídy i odborné pracovny jsou v současné době již zrekonstruovány, zmodernizovány, vybaveny novým nábytkem, audiovizuální technikou a širokým spektrem rozličných názorných pomůcek i specializovaných předmětů.
     
Škola má vlastní kinosál, keramickou dílnu i cvičnou školní kuchyňku. Ve školní knihovně je pro žáky a pedagogy k dispozici pro výuku i domácí četbu více než 7000 knih.

Mezi priority školy patří zejména zvyšování ICT gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků, proto se v posledních letech velmi věnujeme průběžnému dovybavování školy další výpočetní technikou. V současné době lze realizovat výuku celkem ve třech počítačových pracovnách. Počítače ve všech počítačových pracovnách jsou pravidelně inovovány, včetně aktualizací softwaru i stávajících počítačových programů v celé školní síti, rychlé připojení k internetu je samozřejmostí.
     
Naprostá většina pedagogů má pro svoji práci i pro výuku k dispozici vlastní notebook a do školní sítě jsou každoročně instalovány nové výukové programy. Kmenové učebny prvého stupně a většina tříd druhého stupně jsou vybaveny dataprojektory.

V několika třídách a pracovnách jsou pro výuku k dispozici interaktivní tabule. Pro svoji práci mohou zaměstnanci školy dále využít i digitální fotoaparát, několik kopírek, scannery a laserové tiskárny.

Většina umýváren, záchodů, chodeb i školní jídelna již prošly rekonstrukcí, probíhá průběžné dovybavování tříd a  pracoven interaktivními technologiemi.

K propagaci školy a zajištění informovanosti žáků, pedagogů a rodičů přispívají z velké části zejména průběžně aktualizované webové stránky školy. Téměř všechny třídy 1. stupně mají zřízeny své vlastní webové stránky.

Elektronická komunikace se školou je zajištěna e-mailovými adresami vedení školy a všech vyučujících.

Pro předávání informací o klasifikaci žáků slouží kromě klasických způsobů i internetová žákovská knížka. Správu ICT i nadále škola zajišťuje vlastními silami.
 


Charakteristika žáků 

Kapacita školy je 800 žáků. 
Škola nemá žádnou speciální profilaci, ale systém volitelných předmětů 2. stupně umožňuje žákům zvolit si předměty dle svých zájmů, nadání, předpokladů a potřeb. Velký důraz je při výuce kladen zejména na získávání nových vědomostí v informatice a jazycích. 

Škola poskytuje péči žákům se SPU i jiným zdravotním postižením. Žáci jsou integrováni v běžných třídách, na základě posudku pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálního centra může být vypracován pro každý školní rok individuální vzdělávací plán. V nezbytných případech lze žákům se speciálními vzdělávacími potřebami přidělit asistenta.

Pro poměrně vysoký počet žáků - cizinců je každoročně realizována v odpoledních hodinách výuka českého jazyka, kterou zajišťují speciálně vyškolení pedagogové.


Spolupráce se školskou radou, rodiči žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi

Školská rada byla zřízena k 7.2.2006. Má 6 členů, z toho 2 z řad pedagogických pracovníků. Schází se každé čtvrtletí a úzce spolupracuje s vedením i zřizovatelem školy.

Základní škola organizuje několikrát ročně třídní schůzky. Další formou osvědčené komunikace a spolupráce s rodiči jsou pravidelné měsíční konzultační hodiny a internetová žákovská knížka. Pro zjišťování názorů rodičů slouží každým rokem rozličná forma anket a dotazníků. Neustále aktualizované webové stránky školy přispívají k informovanosti i komunikaci s rodiči.

Škola pořádá každoročně dny otevřených dveří, na návštěvu jsou zváni rodiče, veřejnost i žáci okolních škol.

Vedení ZŠ, výchovný poradce i třídní učitelé úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, při volbě povolání žáků 9. ročníků s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 9, s odborem sociálních věcí Prahy 14, s městskou i státní policií.

Se svým zřizovatelem se vedení ZŠ setkává na pravidelných měsíčních schůzkách ředitelů škol. Vzájemnou informovanost pomáhá udržovat i místní měsíčník Čtrnáctka a propojení prostřednictvím internetové sítě (e-mail, webové stránky).

Řadu různých výchovně vzdělávacích i volnočasových akcí organizuje škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, městskou částí Praha 14, ostatními školami obvodu a dalšími podnikatelskými subjekty. 


CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Zaměření školy

     Škola má svá určitá specifika a klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání a tím se odlišuje od ostatních škol v nejbližším regionu. Na základě provedené analýzy podmínek školy, možností a potřeb žáků a také požadavků rodičů bylo možno v zaměření školy stanovit čtyři vzdělávací priority:

1) Poskytovat kvalitní vzdělávání zaměřené na "aktivní dovednosti" žáků.
2) Vytvářet podmínky pro nadané a talentované žáky i pro žáky s různým druhem postižení. 
3) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků
    - v mateřském jazyce
    - v cizích jazycích
    - v informačních a komunikačních technologiích
    - v sociálních vztazích 

     Výuka podle školního vzdělávacího programu byla zahájena ve školním roce 2007/2008. Podle našeho vzdělávacího programu probíhá výuka již ve všech třídách prvého i druhého stupně.
     Škola nemá vyhraněnou profilaci, školní vzdělávací program vychází ze vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2. Jeho cílem je poskytnout dětem ucelené základní vzdělání, umožnit bezproblémové začlenění nově příchozích žáků (často cizinců) a nabídnout maximum možností ve všech vzdělávacích oblastech.
     Žáci mají příležitost po celou dobu devítileté docházky rozvíjet své zájmy, vyzkoušet celou řadu aktivit a pracovat dle svých možností a schopností. Stávající školní vzdělávací program je maximálně přizpůsoben vzdělávacím potřebám našich žáků, je každoročně doplňován a inovován podle požadavků a potřeb žáků i rodičů.

Priority školního vzdělávacího programu: 

1. Rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích

     Všichni žáci devátého ročníku mají do výuky zařazenou hodinu cvičení z anglického jazyka a žáci šestých a sedmých ročníků mají posílenu výuku anglického jazyka o jednu vyučovací hodinu. V prvních a druhých ročnících i v přípravných třídách je realizována výuka jedné hodiny anglického jazyka týdně. Jako jeden z volitelných předmětů je vyučována od sedmého do devátého ročníku konverzace v anglickém jazyce (jedna hodina týdně).
     Jako druhý cizí jazyk je žákům v osmém ročníku nabídnut německý jazyk nebo ruský jazyk (tři hodiny týdně).

2. Rozvoj aktivních dovedností žáků v informačních a komunikačních technologiích

     V pátém a šestém ročníku je v souladu se školním vzdělávacím programem vyučován předmět základy informatiky (jedna hodina týdně). Zájemci o výpočetní techniku mohou navštěvovat informatiku jako volitelný předmět pro sedmý až devátý ročník (jedna hodina týdně).

3. Rozvoj pohybových dovedností žáků

     Pro výuku tělesné výchovy, v rámci povinných hodin i volitelných předmětů, má škola nadstandardní podmínky díky rozsáhlému vnitřnímu i venkovnímu tělovýchovnému areálu.
     Florbal, fotbal, plavání a bezkontaktní ragby patří mezi nejpreferovanější sporty, které jsou zahrnuty i do školního vzdělávacího programu. Všichni žáci mohou rozvíjet své pohybové dovednosti při hodinách tělesné výchovy i ve volitelném předmětu sportovní hry (od sedmého ročníku). Pro žáky druhých ročníků je organizován plavecký výcvik a pro žáky sedmých ročníků lyžařský výcvikový kurz. Potřebný rozvoj pohybových schopností našich žáků je podpořen také pobyty na školách v přírodě a realizací četných sportovních soutěží, kterých se naši žáci v průběhu celého školního roku aktivně účastní. 

4. Program pro žáky se specifickými poruchami učení, žáky znevýhodněné a cizince

     Pro budoucí bezproblémové začlenění dětí do první třídy na škole slouží přípravná třída pro předškolní výchovu.

     V rámci výuky českého jazyka je v šestých a sedmých třídách realizován program pro žáky se specifickými poruchami učení a také pro žáky nadané. Součástí péče o integrované nebo znevýhodněné žáky je úzká a individuální spolupráce s výchovným poradcem, psychology a speciálními pedagogy.
     Pro lepší vřazení cizinců do prostředí školy celoročně na prvním i druhém stupni v odpoledních hodinách probíhá výuka českého jazyka pro žáky - cizince (prostředky na zabezpečení výuky jsou čerpány formou grantu z ESF). Veškerá péče žákům - cizincům je poskytována v rámci programu realizovaného vyškolenými pedagogy školy.